واکنش برخی شاعران و ادیبان در برابر مغولان

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

آثار ادبی از نظر اشاره بر رویدادهای تاریخی و بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پی بردن به طرز فکر و روانشناسی مردم از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است و در کنار مآخذ تاریخی، که منابع مستقیم‌اند، منابعی غیرمستقیم به‎شمار می‌آیند. درست در جایی‌که تاریخ‌نویسان در گزارش وقایع تاریخی، بنا بر مصحلت، سکوت و یا پرده‌پوشی کرده‌اند، شاعران و نویسندگان وظیفة آنان را به عهده گرفته و به تصریح و یا به کنایه بدان رویدادها اشاره کرده‌اند و این کار اهمیّت آن آثار را دوچندان می‏کند. هدف مقالة حاضر بررسی دیدگاه شاعران و نویسندگان دورة مغول دربارة حادثة عظیم یورش مغولان و استیلای آنان بر ایران است، تا از یک سو انحطاط فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران در آن دوران آشکار شود، و از سوی دیگر طرز تلقّی و نوع واکنش شاعران و ادیبان، در برابر این فاجعة ملّی روشن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reaction of some poets and writers against the Mongols

چکیده [English]

Literary works are of special importance in terms of referring to historical events and reflecting social, political and cultural situations and understanding the way of thinking and psychology of people, and besides historical sources, which are direct sources, they are considered indirect sources. Just where historians have kept silent in reporting historical events, poets and writers have taken over their duty and pointed to those events explicitly or ironically, and this doubles the importance of those works. The purpose of this article is to examine the views of the poets and writers of the Mongol period regarding the great incident of the Mongol invasion and their conquest of Iran, in order to reveal the intellectual, cultural and social decline of the Iranian society at that time on the one hand, and on the other hand to clarify the perception and type of reaction of the poets and writers to this national disaster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mongol status
  • Sa’di
  • Rumi
  • Seyf Forghani
  • Obeyd Zakani
  • Najm al-Din Razi
  • Najm al-Din Kobra hegemony