مشروطه سازان ادبی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آغاز انقلاب مشروطیت مقارن با حکومت ناصرالدّین شاه قاجار بود . نقش شعر و ادبیّات در این تحوّل عظیم ، انکار ناپذیر است . با دگرگون شدن چشم اندازهای نظری و شیوه های اندیشه در کشور ، موضوعات مربوط به ادبیّات نیز به طورکلی متحوّل شد و ادبیات فارسی در خدمت این حرکت سیاسی - فرهنگی قرار گرفت و یکی از فعاّل ترین ادوار خود را در تاریخ ادبیات فارسی آغازکرد . ادیبان ، شاعران و فرهیختگان ، زمینه را از طریق مطرح کردن موضوعات تازه در ادبیات ، برای یک خیزش عمومی ، مهیا کردند ؛ و بدین سبب آنان را باید بنیان گذاران فکری انقلاب مشروطیت به حساب آورد . آنان در پی آن بودند تا احساس حقارتی را که به سبب استبداد پدید آمده بود محو کنند و پندار های کهنۀ سیاسی و اجتماعی گذشته را از میان بردارند . در زمرۀ این کسان باید به شاعران ، نویسندگان ،نمایش نامه نویسان و روزنامه نگارانی چون میرزا ملکم خان ، طالبوف ، زین العابدین مراغه ای و میرزا حبیب اصفهانی به عنوان مشروطه سازان ادبی اشاره کرد ؛ زیرا نقش آنان در تحقّق مشروطیت انکار ناشدنی است.

کلیدواژه‌ها