مسعودبک، حلّاجی دیگر در تصوّف اسلامی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، نگارنده بر آن است که احوال، آثار و افکار مسعودبک را به عنوان حلّاجی دیگر در تصوّف اسلامی مورد بحث و نظر قرار دهد. بدین سبب به معرّفی چهار طریقه از مهمترین طرایق صوفیه در شبه قاره پرداخته و مسعودبک را در میان طایفة چهارم (چشتیه) در مطالعه آورده، نتیجه میگیرد معماران کاخ بلند تصوّف، ایرانیانی بودند که به قصد گسترش دین مبین اسلام به آن سرزمین مهاجرت نموده و درفش اسلام را در لباس زبان پارسی در شبه قاره برافراشتهاند. سپس مسعودبک را از نگاه تذکرهنگاران نگریسته و افکار صوفیانة او را که سبب قتل وی شده است در ترازوی بررسی نهاده است و در پایان آثار منثور و منظوم وی را معرفی نموده و جایگاه او را در میان مشایخ صوفیه مشخص کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Masoudbek, another Hallaj in Islamic Sufism

چکیده [English]

In this article, the writer aims to discuss and comment on the inner states, works and thoughts of Masoudbek as another Hallaj in Islamic Sufism. For this reason, he introduced four of the most important Ways of Sufism in the subcontinent and studied Masoudbek among the fourth tribe (Chishtiyyah). He concluded that the promoters of Sufism were Iranians who migrated to that land with the intention of spreading the religion of Islam by using the Persian language in the subcontinent. Then, he looked at Masoudbek from the perspective of autobiographers and evaluated his Sufi thoughts that caused his murder, and at the end, he introduced his prose and poetry works and determined his position among the Sufi Sheikhs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Massoud Bak
  • Hallaj (Comber)
  • Unity of Existence
  • Murder of Massoud Bak
  • Architects of Higher Mysticism Palaces