اندرزهای سیاسی سنایی در مثنوی حدیقه و سرچشمه های آن

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حدیقۀسنایی گرایشهای مختلف ادبیات اخلاقی و تعلیمی ما را در خود جلوه گرساخته است. در این مثنوی در کنار تربیت باطنی که هدف اصلی است و در نقل آداب صوفیه جلوه گر می شود، ،شاهد نوع خاصی از ادب سیاسی هستیم که سرچشمه ای غیر از آداب صوفیه دارد و آن اندرزهای سیاسی است که ریشه در ادبیات پیش از اسلام دارد.اندرزهای سیاسی یک جریان تعلیمی را در مثنویهای فارسی پدید می آورد. این جریان در شاهنامه و گرشاسبنامه وبعضی آثار منثور چون نصیحة الملوک غزالی شکل گرفت و در حدیقۀسنایی ادامه یافت. اندرزهای سیاسی در مثنویهای فارسی بر محور عدل و تشویق فرمانروا به عدالت استوار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sanai’s political instructions in Hadiqat al Haqiqa and its sources

چکیده [English]

Sanai’s Hadiqah has manifested various tendencies of our moral and didactic literature. In this masnavi, along with inner education, which is the main goal and is manifested in the transmission of Sufi ethics, we witness a special type of political etiquette that has a source other than Sufi ethics, and it is political advice that has its roots in pre-Islamic literature. Political instructions create a didactic movement in Persian Masnavis. This movement was formed in Shahnameh and Gershasbnameh and some prose works such as al-Ghazali's Nasih al-Muluk and continued in Sanai’s Hadiqah. The political instructions in the Persian Masnavis are based on the axis of justice and encouraging the ruler to justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadighatol-Haghigha
  • Sana'i of Ghazne
  • political preaches