بررسی تاریخ تحوّلات سیاسی و نقش حاکمیت طالبان بر پایۀ داستان بادبادک‌باز خالد حسینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تحوّلات سیاسی فراوانی در چند دهۀ اخیر در کشور افغانستان رخ‌ داده است. جنگ‌های داخلی، انقلاب‌ها، روی کار آمدن حکومت‌هایی با ساختار فکری و سیاسی متفاوت، بخصوص طالبان، نمونه‌ای از این تحوّلات به شمار می‌رود که تأثیرات آن بر سرنوشت آحاد جامعه غیرقابل‌انکار است. نویسندگان معاصر افغانستان در آثار داستانی خویش جلوه‌هایی از این تأثیرات را منعکس کرده‌اند. به‌عنوان نمونه خالد حسینی در داستان بادبادک‌باز روایت‌گر سامان درهم‌ریختۀ سیاسی جامعۀ افغانستان و سرنوشت آدم‌هایی است که در این جامعۀ بی‌ثبات گرفتار آمده‌اند. در این مقاله سیر تحوّلات سیاسی و نقش حاکمیت طالبان و تأثیر آن را بر سرنوشت مردم افغانستان بر پایۀ داستان بادبادک‌باز خالد حسینی بررسی و تحلیل می‌کنیم. خالد حسینی، نویسنده‌ای واقع‌گراست که از نزدیک نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعۀ خود را در قالب حوادث و شخصیت‌های داستانی به تصویر کشیده است. نتایج حاصل از این پژوهش که به شیوۀ توصیفی – تحلیلی انجام ‌گرفته، حاکی از آن است که اختلافات قومی و نژادی، تبعیض و فاصلۀ طبقاتی، جنگ و آوارگی، کشتار، ناامنی، مهاجرت، فقر اقتصادی، وضعیت تأسف‌بار زنان و کودکان، بیماری‌های جسمی و روانی، اِعمال قوانین ظالمانه، از بین رفتن ارزش‌های انسانی و رکود فرهنگی از بارزترین نتایج و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دگرگونی‌های سیاسی به شمار می‌رود که حیات مردم افغانستان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. درواقع می‌توان این داستان را چکیده‌ای از تاریخ معاصر افغانستان دانست، داستانی که حوادث چند دهۀ افغانستان، از زمان کودتا علیه ظاهر شاه تا وقایع پس از یازده سپتامبر (2001 م) را با روایت و طرح داستانی مؤثّر به تصویر کشیده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the History of Political Changes and the Role of Taliban Rule in Khaled Hosseini's Novel: The Kite Runner

نویسندگان [English]

  • Ayat Kanaan 1
  • Maryam Abolghasemi 2
  • Ghodratollah Taheri 3
1 . PhD Candidate of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Afghanistan has witnessed several transformations throughout the last decades. These shifts, which have undeniably had a diverse array of undeniable repercussions on the Afghan community, encompass civil wars, armed conflicts, and the establishment of new governments with different ideological and political frameworks, particularly the emergence of the Taliban. The consequences of these developments are depicted in the literary works of contemporary Afghan authors. For example, Khaled Hosseini's novel, The Kite Runner, portrays the intricate political system, the unstable society, and the destiny of those confined within it. The primary aim of this article is to investigate the political changes and the role of the Taliban government and its influence on the fate of Afghans, as depicted in this novel. As a realistic author, Khaled Hosseini has closely observed a broad spectrum of events and endeavoured to convey the social, economic, political, and cultural dysfunctions of his community through the characters and events of his works. The findings of this descriptive-analytical investigation reveal that the most evident and consequential political factors that impacted individual lives are racial and ethnic disparities, class-based discrimination, warfare and displacement, acts of murder and massacre, feelings of insecurity, migration, economic poverty, the deplorable condition of women and children, physical and mental illnesses, the implementation of repressive legislation, the erosion of human values, and cultural stagnation. These are the outcomes of political shifts that made the Afghans face serious challenges in life. The Kite Runner can be construed as an outline of the chronicle of modern Afghanistan, which depicts occurrences spanning decades in the country, commencing with the insurrection against Zahir Shah and concluding with the consequences of the September 11 attacks; the books is characterized by an impactful storytelling and plot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghan fiction
  • Khaled Hosseini
  • political changes
  • Taliban rule
  • Afghan people