بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی کتاب پرفا 1

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش سعی شده است به میزان کاربرد نخستی‌های معنایی در کتاب پرفا1 پرداخته‌شود تا مشخص شود این کتاب چه میزان مفاهیم نخستی‌های معنایی را که گفته می‌شود جهانی‌اند و در همۀ زبان‌ها وجود دارند، پوشش می‌دهد. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیل محتوا و داده‌های پژوهش متن کتاب آموزشی پرفا1 است. ابتدا نوع و فراوانی واژه‌های کتاب، با استفاده از نرم‌افزار MOTOR ONLINE UTILITY، استخراج شد و سپس با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS تحلیل آماری انجام گرفت. با توجه به یافته‌های پژوهش 18.73 درصد کل واژه‌های کتاب به نخستی‌های معنایی اختصاص دارد. پربسامدترین نخستی معنایی مربوط به طبقۀکنشگرها است. توصیف‌نماها با فراوانی 41، مرگ و زندگی با فراوانی20و شباهت‌نماها با فراوانی 8 کم بسامدترین مفاهیم نخستی‌های معنایی به کار رفته در این کتاب است. نخستی‌های معنایی «اگر و شاید» از طبقۀ مفاهیم منطقی، « لمس‌کردن» از طبقۀ کنش، رخداد، حرکت و تماس و «مردن» از طبقۀ مرگ و زندگی در این کتاب به کار نرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the extent of Using Semantic Primes in Parfa 1 Textbook

نویسنده [English]

  • Maryam Pournorouz
Linguistics, Letters and Human Sciences, , Shahid Beheshti university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, an attempt has been made to examine the extent of usage of semantic primes in Parfa1 textbook to determine the extent to which this book covers the semantic primes that are said to be universal and exist in all languages. Data involve Parfa 1 textbook and the gathered data have been using a content-analysis method. First, type and frequency of words were extracted using Motor Online Utility software and then Statistical analysis was performed using SPSS software. The findings showed that 18/73 % of all words of the textbook devotes to the semantic primes. The most frequent semantic primes are assigned to the substantives. Descriptors with a frequency of 41, death and life with a frequency of 20, and similarities with a frequency of 8 are the least frequently used semantic primes in this textbook. The semantic primes "If and Maybe" of Logical Concepts , "Touch" from the class of action, event, movement and contact and "death" from the category of life and death are not used in this textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic universals
  • Parfa 1 textbook
  • Natural semantic metalanguage
  • Semantic primes
تقوی، مرتضی. (1398). «رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: بررسی و نقد کتاب ویرزبیکا»، پژوهش‌نامۀ انتقادی و برنامه‌های علوم انسانی، شمارۀ1( پیاپی 75)، صص 59-80.
- سجادی، سیدمهدی و کریمی دوستان، غلامحسین. (1395). «رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف»، فصلنامۀ مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران، شمارۀ7، صص95-113.
- طاهری اردلی، مرتضی و جهانگردی، کیومرث. (1391). «نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی و فرهنگ‌نگاری»، اولین همایش زبان و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد کرج.
- کریمی، ربابه و مدرس خیابانی، شهرام. (1396). «بررسی میزان کاربرد نخستی‌های معنایی ( جهانی‌های معنایی) کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هفتم دورۀ اول متوسطه (prospect1)»، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، پاییز، شمارۀ پیاپی 63.
- میردهقان، مهین‌ناز و همکاران. (1397). پرفا 1، تهران: نگارستان اندیشه.
- Geeraerts, Dirk. (1995). Theories of Lexical Semantics, London: Oxford University Press.
- Goddard, Cliff and Wierzbicka, Anna. (eds). (1994). Semantic and Lexical Universals – Theory and Empirical Findings. Amsterdam: John Benjamins.
- _________________  .(2002). Meaning and Universal Grammar – Theory and Empirical Findings [two volumes]. Amsterdam: John Benjamins.
- Goddard, Cliff and Wierzbicka, Anna. (2007). Semantic primes and cultural scripts in language learning and intercultural communication. Amsterdam: John Benjamins, 105-124.
- Goddard. (2014). The Semantics of "Surprise" (and "Interest"). International Symposium on Describing and Expressing Surprise. Paris-Diderot.
- Kotorova, Elizaveta. (2018). Analysis of Kinship terms using natural semantic metalanguage: Anna Wierzbicka’s Approach, Russian journal of linguistics, voll22, no3, 701-710.
- McCarthy, Michael. (1990). Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
- Moeller, Jack; Adolph, Winnifred R.; Hoecherl-Alden, Gisela; Berger, Simone; and Lalande, John F. II. (2005). Deutsch Heute. Introductory German. Boston/NY: Houghton Mifflin.
- NOCFL (National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language). (2004). New Practical Chinese Reader Textbook [chief compiler Liu Xun, et al.]. Bejing: Language and Culture University.
- Trobevšk Drobnak, Frančiška. (2009). On the merits and shortcomings of semantic primes and natural semantic metalanguage in cross- cultural translation, Faculty of Arts, University of Ljublijama.
- Wierzbicka, A. (2003). Cross- Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction, Mouton de Gruvter.
- _________.  Cross-Cultural Pragmatics, Berlin: Walter de Gruyter.