اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد خاتمی

ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

a_khatamisbu.ac.ir
29902430

دکتر محمد غلامرضایی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

gholamrezaeemohamadgmail.com

دکتر نصرالله امامی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

nasrollahimamaiyahoo.com

دکتر علی محمد سجادی

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

sajadiyahoo.com
29902430

دکتر مریم مشرف

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

m.mosharrafyahoo.com
29902430