کد وزارت علوم 55042c48047263a

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

  • مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی)انجام می شود. در مقالات مستخرج از رساله،استاد راهنما نویسندۀ مسئول مقاله است.
  • لازم است نویسنده مسئول مقاله در ثبت کردن نام و مشخصات خود و دیگر نویسندگان در سامانه دقت فرماید؛ چون پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن یا اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد.
  • نویسنده مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم  تعارض منافع و ضمانت نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.
شماره جاری: دوره 13، شماره 01 - شماره پیاپی 83، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-212 

3. جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری

محمدعلی نوری خوش رودباری؛ سمانه جعفری


5. منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری)

محسن روستایی؛ دکتر سیدکاظم موسوی؛ دکتر اسماعیل صادقی؛ دکتر پرستو کریمی


6. تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن

مهدی نجاتی آتانی؛ مصطفی ناصری راد؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ بشری دلریش


9. بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی

نسرین تارویردی‌زاده؛ مجتبی منشی‌زاده؛ علی شهیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
2008-7349
شاپا الکترونیکی
2588-6878

ابر واژگان