بررسی کرامات شیخ ابوسعید در اسرارالتوحید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

 بررسی کرامات شیخ ابوسعید ابوالخیر در اسرار التوحید  چکیده:این مقاله کرامات و انواع آن در احوال و سخنان ابوسعید را براساس حکایت های کتاب اسرارالتوحید بررسی و طبقه بندی کرده­است.  حکایت های مرتبط با کرامت­های اولیا و مشایخ، بخش نسبتاً وسیعی از ادبیات عرفانی فارسی را در برمی­گیرد. این حکایت­ها که غالباً کوتاه و متضمن مفهومی ماورائی هستند، در آثار عرفانی فارسی از قرن چهارم هجری به بعد به صورت پراکنده در متون صوفیه راه یافته و بخشی از تذکره ها و مقامات مشایخ صوفیه را به خود اختصاص داده اند. از ابتدای پیدایش تصوف و از نخستین تألیفاتی که در بارۀ مبانی نظری و عملی تصوف صورت گرفته است، بحث امکان یا عدم امکان وقوع کرامات در نزد صوفیه محل بحث و پرسش بوده­است.کرامات اولیاء از جمله مصادیق خوارق عادات است؛ مسائلی که بیرون از جریان عادی امور و قوانین طبیعت، به دست اولیای الهی صورت می‌گیرد. پیشینۀ دراز دامان عرفان اعم از عرفان اسلامی و غیراسلامی زمینه را برای بررسی‌های گوناگون در این جریان فکری فراهم آورده­است. در عرفان اسلامی از اولیای الهی اتفاقات نادری ظاهر شده که اصطلاحاً آن­ها را کرامات نام نهاده­اند. در این مقاله به بررسی کرامات شیخ ابوسعید ابوالخیر(357-440) و انواع آن پرداخته می­شود؛ با توجه به موقعیت استثنایی ابوسعید در میان عارفان و تأثیرگذاری کتاب اسرارالتوحید بر آثار پس از آن، شاید این طبقه بندی بتواند در درک و دریافت وجوه، ابعاد و میزان تأثیر آن­ها کارگرتر باشد.کلید واژه‌ها: عرفان، کرامات، طبقه بندی،  اسرارالتوحید، مشایخ و اولیا    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing and categorizing Shaykh Abo Saeed' s Crimat in Asrar al toohyd

نویسنده [English]

  • Parvin-Ahmad Karbalaee Mohammad-Khatami
Islamic Azad university Rudehen branch
چکیده [English]

Karamat is a subject often discussed and categorized among supernatural wonders. Supernatural events are the type of phenomena that take place outside the normal way of the nature. The long historic background to mysticism makes us able to discuss various subjects of the field. Very often, we encounter certain mystic figures in the study of Islamic mysticism who are reffered to as "Sheikh". The existence of these figures enable us to discuss the relative subjects easier. We often face stories of supernatural phenomena in the life stories of these characters and the term " The Saint's Karamat" is used to describe the events. There are various accounts on Sheikhs' karamat but no one figure in the history of Islamic Sufism has ever been related with karamat as much as abusaeid. In the book, "Asrar al-Tawhid" which is a record of his life from different sources, we see various forms of karamat and the occurence of supernatural events throughout the book. The following will be an examination and categorization of sheikh's karamat. This categorization is merely a draft and is heavily relied on the main or very near commandments of surrealism. However the aim of the following article is merely a categorization of the terms and we will avoid discussing the surreal aspect of them.
Keywords: Abusaeid, Asrar al-Toohyd, Categorization Mysticiam ,Revelation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Abusaeid
  • Asrar al-Toohyd
  • Categorization Mysticiam
  • Revelation