ضرورت تصحیح انتقادی لطایف‌نامۀ فخری هروی [نخستین ترجمۀ مجالس‌النفایس نوایی]

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

مجالس­النفایس نوایی یکی از تذکره­های مهم و دسته اول مربوط به تاریخ ادبیات سدۀ نهم و اوایل سدۀ دهم است که فخری هروی آن را با عنوان لطایف­نامه در سال 928 به فارسی ترجمه کرده و علی­اصغر حکمت این ترجمه را در سال 1323 با تکیه بر نسخۀ نخجوانی که در سال 992 کتابت شده، چاپ و منتشر کرده­است. با مطالعه و مقابلۀ چاپ حکمت و چهار نسخۀ نویافته از مجالس­النفایس و لطایف­نامه که همگی از نسخۀ نخجوانی معتبر و اقدم هستند، تصحیح انتقادی لطایف­نامه ضروری و لازم است، زیرا اولاً، در نسخ نویافته شرح احوال حدود 35 شاعر ذکر شده که در چاپ حکمت به آنها اشاره نشده؛ ثانیاً، در نسخ نویافته اطلاعات بیشتری دربارۀ برخی از شاعران و اشعار آنان ثبت شده که در چاپ حکمت به آنها پرداخته نشده؛ ثالثاً، اختلافات و اشتباهاتی در چاپ حکمت نسبت به نسخ نویافته وجود دارد که این اشتباهات اغلب یا مربوط به نام و تخلص شاعران است یا مربوط به احوال و اشعار آنان؛ رابعاً، افتادگی­هایی در متن برخی از صفحات چاپ حکمت وجود دارد که اغلب این افتادگی­ها هم مربوط به نام و تخلص شاعران و اشعار آنان است؛ خامساً، مجهولاتی در چاپ حکمت در برخی از معانی عبارات وجود دارد که با نسخ نویافته برطرف­شدنی است؛ سادساً، در چاپ حکمت میان ترجمۀ متن ترکی و افزوده­های مترجم مرزبندی دقیقی ترسیم نشده؛ سابعاً، در چاپ حکمت میان دو ترجمۀ فخری و قزوینی تناسب و هماهنگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Critical Edition Necessity of Fakhri Heravi’s Latayif-Namh [First Translation of Navai’s Majalis-Alnfayis[

چکیده [English]

Majalis-Alnfayis is a one of basic and important biographis correlate ninth and early tenth century literary history that Fakhri Heravi translated it into Farsi in 928 year as Latayif-Namh and Ali Asghar Hekmat is published this translation in 1323 year based on the Nakhjivani’s manuscript that is scribe in 992 year. The study and confrontation of Hekmat’s print and four manuscripts of Majalis-Alnfayis and Latayif-Namh that all are Authentic and Oldest of the Nakhjivani’s manuscript, is necessary Critical Edition Latayif-Namh, because, First, the newfound manuscript is Explained biography about thirty-five poets that not mentioned in the Hekmat’s print to them; Second, is recorded in newfound manuscripts information about some poets and their poetry that not mentioned in the Hekmat’s print to them; Third, there is conflicts and errors in the Hekmat’s print toward newfound manuscripts that mostly to these errors related to poets pseudonym or name, or related to their biography and poetry; Four, there is clearances in text some pages of he Hekmat’s print that mostly these clearances related to poets pseudonym or name, too; Five, there is ambiguities in some phrases means in the Hekmat’s print that is disappear by newfound manuscripts; Six, is not separation the exact boundaries between turkish text translation and translator’s exensions in the Hekmat’s print; Seven, there is not harmony and proportion between two Fakhri’s translation and Qazvini’s translation in the Hekmat’s print.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Critical Edition
  • Fakhri’s Latayif-Namh
  • Navai’s Majalis-Alnfayis
  • Four Newfound Manuscripts