ضرورت بازتصحیح دیوان کمال‌الدین اصفهانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

کمال‌الدین اصفهانی یکی از شاعران برجستة فارسی در قرن ششم و هفتم هجری است که به باور پژوهشگران، در جریان تکوین شعر فارسی تأثیرگذار بوده است. حسین بحرالعلومی، نخستین تصحیح علمیِ کلیات او را بیش از چهل سال پیش بر اساس چندین دست‌نویس انجام داده است، اما به‌دست‌آمدنِ چندین دست‌نویس دیگر از کلیات کمال، بازتصحیح این اثر را ضروری می‌نماید. با تصحیح جدیدِ این اثر، افزون بر رفع بسیاری از کاستی‌های تصحیح پیشین، متنی منقّح و نزدیک به آنچه شاعر سروده بود در اختیار جامعة ادبی قرار خواهد گرفت. این پژوهش بر آن است با برجسته‌کردنِ پاره‌ای از کاستی‌ها و افزونی‌های راه‌یافته در کتابت و تصحیح کلیات کمال، و نیز ذکر دلایل و شواهد کافی، ضرورت بازتصحیح آن را بیان کند. عدم ضبط یا ضبط ناقص برخی اشعار کمال، ضبط اشعار دیگران به نام کمال، تکرار اشعار، تصحیف، ترجیح‌های نادرست، و اشتباه در شناخت واژگان و ترکیب‌ها، سرفصل مواردی است که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت اسنادی و با استفاده از امکانات کتابخانه‌ای و شیوة تحلیل محتوا و طبقه‌بندی داده‌هاست. جایگاه کمال‌الدین اصفهانی در شعر فارسی و بایستگی مطالعه درخصوص او، اهمّیت و ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد و نتیجة پژوهش، تبیینِ ضرورت بازتصحیح کلیات کمال‌الدین اصفهانی است.

عنوان مقاله [English]

The Necessity for Re-Correction of Kamaloddin Esfahanes Court poetry

چکیده [English]

Kamaloddin Esfahani is one of the prominent Persian poets in the sixth century AD that according to the researchers, has been influential in the development of Persian poetry. Hussein Bahroloumi, has conducted the first scientific correction of his Court more than forty years ago based on several manuscripts but with the discovery of several other manuscripts of poems Kamaloddin, it is necessary to correct again. During the correction again this effect, in addition to the elimination of many of the shortcomings of the previous correction, edited text will be closer to the text of poet for the literary society. This study seeks to underline the shortcomings and increasingly are selected for display with some correction in writing and poetry Kamaloddin, as well as the reasons and evidence, express the need for re-correction.
Failure to record or incomplete record some lyrics Kamaloddin, record Lyrics others called Kamaloddin, repeat Lyrics, distortion, improper preferences, and wrong in recognizing words and combinations, headlines cases that is presented to them in this study. The methodology is to documentary and using library facilities and methods of content analysis and data classification. Kamaloddin position Esfahani in Persian poetry and the need to study about him, stating the importance and necessity of research and the results of this study illustrate the need to correct the poetry Kamaloddin Esfahani.