بررسی سبک‌شناختی ساخت و کارکرد فعل مجهول در نثر قرن ششم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آراد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

 سنجش رابطه­های سبکی و دستوری در مطالعة اجزای سازندة متن بر ارتباط­های زبانی، تکیه­های کلامی و تأثیر آنها بر خلق معنی می­تواند به تبیین ساز و کارهای زبانی و غیر زبانی متن کمک کند. انتخاب­هایی که از سطوح مختلف زبانی، ادبی و .... در دوره‌های متفاوت زمانی صورت می‌گیرد از عوامل بنیادی در شکل­گیری تمایزهای ساختاری و الگوهای معنایی یک متن به شمار می‌رود. فعل مجهول در سبک نثر قرن شش و پیکرة متون مربوط به آن علاوه بر تنوع ساختی بارافزوده­ای از معنا و کارکردهای متنوعی را نشان می­دهد که در بافت ژانرهای مختلف بسیار قابل توجه است. در این پژوهش، در پی مطالعه ساخت و کارکرد افعال مجهول در شش متن ادبی از قرن ششم هجری و توصیف و تحلیل نیت به کار رفتن و تأثیر آنها هستیم. به این منظور، افعال مجهول این متون به طور جداگانه داده­برداری رایانه‌ای شد، سپس به لحاظ کارکرد معنایی در گزاره­ها مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفت. از آنجا که متون مورد مطالعه شامل ژانرهای مختلفی از نوع تاریخی، تعلیمی عرفانی و... است، تفاوت ژانرها و بافت­های معنایی گوناگون گاه کارکردهای متناقض و ابعاد متنوعی از فعل مجهول آشکار کرده است. از جمله کارکردهای فعل مجهول با توجه به آثار مورد بررسی، بیان حکم کلی، القای معنی اقتدار و جایگاه اجتماعی، القای پیام و معنای ضمنی و ... را می­توان نام برد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stylistic study of the structure and function of passive verb on sixth centurey prose

چکیده [English]

Assessment of the stylistic and grammatical relationships in the study of components of a context on the relationship between languages, slogans and their effect on creating meanings can help in explaining linguistic and non-linguistic mechanisms. In certain periods of time, choices affected by different levels of linguistic, literary,… is one of the fundamental factors in the formation of structural distinctions and semantic patterns of a context.
In addition to the structural diversity, passive verb indicates other aspects of meaning and also various functions in the six-century prose style and structure of related texts that is very significant in the context of various genres. In this study we have examined the structure and function of the passive verbs in six literal text of the sixth century AH. The data Acquisition of passive verbs of these texts were separately done and then were analyzed and investigated in the statements in terms of semantic. Since the studied texts are of different type of genres as historical, educational-mystic-,…, differences in genres and different semantic context has sometimes revealed contradictory functions and various aspects of the passive verb. According to the studied texts, some of the functions of the passive verb is statement of the general verdict, conveying the meaning of power and social status, conveying the implied message and meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Style-Sixth century prose- Passive verb-Structure-Function