دوره و شماره: دوره 9، شماره 02، بهار و تابستان 1395 
1. بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری

صفحه 143-160

سیدمهدی دادرس؛ عباسعلی وفایی؛ غلامرضا مستعلی پارسا؛ اورنگ ایزدی