دوره و شماره: دوره 9، شماره 01، دی 1395 
بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه

صفحه 50-70

محمدحسن جمشیدی؛ ناصر نیکوبخت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ غلامحسین غلامحسین زاده