دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1393 
6. پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی

عبدالله رجبی؛ حسینعلی قبادی؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ ناصر نیکوبخت