دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، شهریور 1390 
تأمّلی در شعر تعلیمی

جواد غلامعلی‌زاده؛ کبری روشنفکر


توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری

علی دودمان کوشکی؛ حسن سلطانی کوه بنانی؛ سمیّه جم زاده