دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1390 
5. تأمّلی در شعر تعلیمی

جواد غلامعلی‌زاده؛ کبری روشنفکر


8. توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری

علی دودمان کوشکی؛ حسن سلطانی کوه بنانی؛ سمیّه جم زاده