دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390 
9. سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف

حسن اکبری بیرق؛ مونا خیرخواه؛ مونا تلاشان