دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، اسفند 1389 
فرامز و هفت خان

کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری


بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه

سیّده مریم ابوالقاسمی؛ مصطفی آرزومند لیالکل