دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389 
4. فرامز و هفت خان

کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری


10. بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه

سیّده مریم ابوالقاسمی؛ مصطفی آرزومند لیالکل