دوفصل نامه

آ

 • آبادیان، راضیه اسپهبد، از ممدوحان منوچهری دامغانی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 199-214]

 • آزادیان، شهرام تحول معنی واژۀ حماسه تا سال 1313 (هزارۀ فردوسی) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 143-166]

ا

ب

 • بیدکی، هادی نخستین تذکرۀ شاعران هجوگو و آثار نویافتۀ مؤلف آن، مجلس‌آرای فخری هروی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 5-20]

 • بشری، جواد سعدی و فخرالدین ابوبکر حوایجی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 179-198]

 • بنی هاشمی، بهمن معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 75-104]

 • بهنامی، احمد پژوهشی در یک فرهنگ عربی به فارسی: انیس المعاشرین [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 45-62]

پ

ت

 • تسلیم جهرمی، فاطمه بازنمایی شخصیت مهرک نوشزاد در آیینۀ متون حماسی، تاریخی و فرهنگ عامه [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 167-192]

ج

 • جبارپور، سمیه بررسیِ انتقادیِ تصحیحِ بحرالمعانی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 105-132]

 • جهانی، محمدتقی نقد و تحلیل مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

ح

 • حاجی آقابابایی، محمدرضا تجدد ادبی در مطبوعات اواخر عصر قاجار [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 193-212]

 • حسن پور، هیوا نقش ادبیات در تحولات گفتمان محیط زیستی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 249-268]

 • حقیقی، فرزام درنگی بر سوانح زندگی عبید زاکانی در تذکره‌ها و سنجش آن با منابع دیگر [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 157-178]

 • حمصیان کاشان، فاطمه تحول معنی واژۀ حماسه تا سال 1313 (هزارۀ فردوسی) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 143-166]

خ

 • خدام، خداداد تأثیر «پیشه» بر رشد و تحوّل شخصیت در نمایشنامه‌های دهۀ شصت اکبر رادی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 213-234]

د

 • دهرامی، مهدی سیر و جایگاه قالب مثنوی در تذکره‌های فارسی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 5-26]

ذ

 • ذبیحی، رحمان نقد و تحلیل مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

ر

 • رحیمی، حسینعلی پژوهشی در یک فرهنگ عربی به فارسی: انیس المعاشرین [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 45-62]

س

 • سالمیان، غلامرضا معرّفی شمس رضی و اسودی، شخصیّت‌هایی ناشناس در کتاب دقایق‌الشّعر [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 47-62]

 • سعیدی، سارا ابیاتی نویافته‌ از رشیدالدین وطواط [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 21-46]

 • سلطانی، منظر قرآن مترجَم 3997 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ گنجینه‌ای از فارسی ماوراءالنهری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-142]

ص

ف

ک

 • کسائی، مریم نقد و تحلیل مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

 • کلکانی، صدیق‌اللّه دوره‌های سنایی‌پژوهی افغانستان و تأثیرات آن بر سنایی‌پژوهی ایران و عکس آن [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 27-44]

م

 • ماندگاری، علی رضا معرفی منظومۀ جذبۀ حیدری اثر احسن بنگالی و متن‌شناسی آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 133-156]

 • محمدی، سارا انواع و شیوه‌های کاربرد طنز در مقالات پرویز ناتل خانلری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 259-280]

 • محمودی بختیاری، بهروز تأثیر «پیشه» بر رشد و تحوّل شخصیت در نمایشنامه‌های دهۀ شصت اکبر رادی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 213-234]

 • مسیحی پور، مرضیه قرآن مترجَم 3997 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ گنجینه‌ای از فارسی ماوراءالنهری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-142]

 • معصومی، محمد رضا معرفی منظومۀ جذبۀ حیدری اثر احسن بنگالی و متن‌شناسی آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 133-156]

ن

 • نظری، جلیل معرفی منظومۀ جذبۀ حیدری اثر احسن بنگالی و متن‌شناسی آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 133-156]

 • نوریان، مهدی انواع و شیوه‌های کاربرد طنز در مقالات پرویز ناتل خانلری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 259-280]