دوفصل نامه

ب

چ

 • چهرقانی، رضا ادوار شعر فارسی در افغانستان (از مشروطة اول تا سقوط سلطنت آل‌یحیی) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 5-38]

ح

خ

 • خسروی شکیب، محمد ترجمه و نقش آن در فرآیند نوگرایی و اصلاح‌طلبی عصر قاجار(از آغاز تا مشروطه: 1325 - 1210 ق) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 39-61]

ر

 • رادفر، سعید از فهم گزاره تا شناخت عصر (واکاوی ویژگی‌های دورۀ گذار در اواخر قرن نهم هجری) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 63-82]

 • راغبیان، مرضیه آموزه‌های عرفانی عبدالخالق غجدوانی (بررسی نسخه‌شناسانه و تحلیل وصیت‌نامه‌ مؤسس طریقت خواجگان) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]

س

 • سلمانی، مهدی معرفی دستنویس سلیم خان‌نامه و بررسی فواید تاریخی آن [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 167-186]

ش

 • شاکر، مینا اقناع مخاطب در حدیقه سنایی با احتجاج به آیات و احادیث [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 83-112]

 • شریفی ولدانی، غلامحسین بررسی گروتسک و سیر و پیشینه آن در ایران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 27-54]

ط

ع

 • عرب یوسف آبادی، فائزه نگاهی تازه به‌ جایگاه زبان و ادبیات فارسی و عربی در دربار یعقوب لیث و جانشینان او [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 127-140]

غ

 • غلامعلی زاده، جواد نگاهی تازه به‌ جایگاه زبان و ادبیات فارسی و عربی در دربار یعقوب لیث و جانشینان او [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 127-140]

ف

 • فلاح، نسرین سیمای ابوریحان بیرونی در آثار بزرگان ادب فارسی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-131]

ق

 • قائمی، محسن شیوه‌ای نوین در بررسی احوال شاه شجاع کرمانی (بررسی احوال یک صوفی با تکیه بر میزان بسامد اطلاعات و مقایسۀ نحوه گزارش هر منبع از یک گزارۀ واحد) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 181-204]

 • قربانی، احمد زمینه های فکری طریقت ذهبیه در آثار میر سید علی همدانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 141-165]

ک

گ

م

ن

 • نعمتی، یاسمن تحلیل طنزپردازی در سه حماسۀ مضحک منظوم از منظر ناسازگاری‌ها (با تکیه بر موش و گربه، مزعفر و بغرا، صوف و کمخا) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]

ه

 • هاشمیان، لیلا شیوه‌ای نوین در بررسی احوال شاه شجاع کرمانی (بررسی احوال یک صوفی با تکیه بر میزان بسامد اطلاعات و مقایسۀ نحوه گزارش هر منبع از یک گزارۀ واحد) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 181-204]