دوفصل نامه

ا

 • احمدی، شهرام خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنّت عرفانی با رویکردی ارسطویی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 5-24]

 • ارازی، نجم الدین ملمع و سیر تحول آن از آغاز تا پایان قرن دهم هجری [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 47-68]

 • اسماعیل پور مطلق، ابوالقاسم رستاخیز مانوی در کفالایای قبطی و تطبیق آن با متون پارسی میانه و پارتی تورفانی، بر اساس تاریخ ادبیات مانوی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 137-154]

 • انداب جدید، رحیم هادی جستجو در احوال و ضرورت تصحیح انتقادی دیوان فطرت مشهدی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 135-157]

ب

 • بالو، فرزاد خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنّت عرفانی با رویکردی ارسطویی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 5-24]

 • بهرام پور عمران، احمدرضا تکمیل چند افتادگی و ضرورت اصلاح مجدد منافع حیوان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 5-18]

 • بهنامی، احمد متن‌شناسی کتاب مناهج‌الطالبین فی معارف‌الصادقین و معرّفی نسخه‌های خطی آن [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 25-46]

پ

 • پیرانی، منصور شاهنامه ، ضمیر ناخودآگاه قوم ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 19-49]

ت

 • توکلی، حمیدرضا «اندیشة دور و دراز» پیشگام روایت پیشگویانۀ علمی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 51-84]

ح

د

 • دادور، نغمه جایگاه شاهنامه فردوسی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • دزفولیان، کاظم متن‌شناسی کتاب مناهج‌الطالبین فی معارف‌الصادقین و معرّفی نسخه‌های خطی آن [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 25-46]

ذ

 • ذبیحی، رحمان جستجو در احوال و ضرورت تصحیح انتقادی دیوان فطرت مشهدی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 135-157]

ر

 • رسولی، حجت ملمع و سیر تحول آن از آغاز تا پایان قرن دهم هجری [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 47-68]

 • رضایی، مطهره خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنّت عرفانی با رویکردی ارسطویی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 5-24]

ش

 • شادآرام، علیرضا بررسی سیر زبان و ادبیات فارسی در بالکان از گذشته تا کنون [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

ط

 • طباطبائی، سید مهدی بررسی سبکِ شخصیِ کمال‌الدین اصفهانی و تأثیر آن بر سبک عراقی و هندی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 91-118]

غ

م

 • مشرّف، مریم تیپ‌شناسی قهرمان مرد در داستان‌های عاشقانۀ کهن فارسی (مطالعۀ موردی سه تیپ در شش داستان) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 119-136]

 • مصطفوی کاشانی، حسین رستاخیز مانوی در کفالایای قبطی و تطبیق آن با متون پارسی میانه و پارتی تورفانی، بر اساس تاریخ ادبیات مانوی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 137-154]

 • منصوری، یدالله پیشینة تاریخیِ پیشوندهای فعلی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 155-174]

ن

ی

 • یاحقی، محمد جعفر جایگاه شاهنامه فردوسی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]