دوفصل نامه

ا

 • ابوالقاسمی، سیده مریم بررسی ومقایسه مقوله فتوت وجوانمردی درمتون نثرعرفانی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 5-26]

 • ابوالقاسمی، محسن تحلیل چند ویژگی دارمای بودایی در گفتگوی بودی‌سَتوَه و بودا برمبنای یک دستنوشتۀ سُغدی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

 • اسماعیل پور مطلق، گلشن تحلیل چند ویژگی دارمای بودایی در گفتگوی بودی‌سَتوَه و بودا برمبنای یک دستنوشتۀ سُغدی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

 • امن خانی، عیسی منطق‌الطّیر عطّار: چندصدایی یا هم‌صدایی (نگاهی به تقدیر تراژیک نظریّه‌های ادبی در ایران: مطالعۀ موردی منطق مکالمة باختین) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 37-56]

ب

 • بیدکی، هادی ضرورت تصحیح انتقادی لطایف‌نامۀ فخری هروی [نخستین ترجمۀ مجالس‌النفایس نوایی] [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 57-88]

ح

 • حاجبی سرگرویی، احمد معرفی وتحلیل پیش داستان های جدید، برای داستان پادشاه جهود مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

د

 • دری، نجمه معرفی وتحلیل پیش داستان های جدید، برای داستان پادشاه جهود مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

 • دزفولیان، کاظم بررسی برخی همپوشانی‌ها و اختلافات بین شاهنامه، گرشاسب نامه و کوش نامه در مورد جمشید،فریدون، مازندران و . . . [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 89-106]

 • دماوندی، مجتبی بررسی برخی همپوشانی‌ها و اختلافات بین شاهنامه، گرشاسب نامه و کوش نامه در مورد جمشید،فریدون، مازندران و . . . [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 89-106]

 • دماوندی، مجتبی آسیب‌شناسی روایت ذهنی در دو داستان آل احمد (مورد مطالعاتی: بچۀ مردم و شوهر آمریکایی) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 63-90]

س

 • سیدقاسم، لیلا کاربرد بلاغی تضاد و هم‌آیی آن با دیگر هنرسازه‌ها در غزلیات سعدی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 183-203]

ش

 • شیبانی اقدم، اشرف بررسی سبک‌شناختی ساخت و کارکرد فعل مجهول در نثر قرن ششم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 107-130]

 • شفیعیون، سعید سیری تحقیقی در احوال میر یحیی قزوینی و خاندان وی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]

 • شنکایی، عباس بررسی برخی همپوشانی‌ها و اختلافات بین شاهنامه، گرشاسب نامه و کوش نامه در مورد جمشید،فریدون، مازندران و . . . [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 89-106]

ط

ع

 • عقدایی، تورج شیوة نقد در تذکرة الشّعرای دولتشاه سمرقندی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 157-184]

 • علی مددی، منا منطق‌الطّیر عطّار: چندصدایی یا هم‌صدایی (نگاهی به تقدیر تراژیک نظریّه‌های ادبی در ایران: مطالعۀ موردی منطق مکالمة باختین) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 37-56]

غ

 • غلامی، راحله بررسی سبک‌شناختی ساخت و کارکرد فعل مجهول در نثر قرن ششم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 107-130]

 • غلامرضایی، محمد بحثی در باب شیوۀ قصّه‌پردازی در ترجمۀ تفسیر طبری [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 185-219]

ف

 • فیاضی، مریم سادات بررسی تفصیل مسافرت کاپیتان اطراس به سمت قطب شمالی با رویکرد تاریخ‌گرایی نوین [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 131-152]

 • فخیمی، نسرین بررسی ومقایسه مقوله فتوت وجوانمردی درمتون نثرعرفانی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 5-26]

 • فروتن، عبدالرسول نویافته‌هایی از هشت شاعر کازرونی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 109-130]

م

 • مولودی، فواد آسیب‌شناسی روایت ذهنی در دو داستان آل احمد (مورد مطالعاتی: بچۀ مردم و شوهر آمریکایی) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 63-90]

ن

 • نسا صابری، فاطمه معرفی وتحلیل پیش داستان های جدید، برای داستان پادشاه جهود مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

 • نصیری، محسن بحثی در باب شیوۀ قصّه‌پردازی در ترجمۀ تفسیر طبری [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 185-219]

 • نوح پیشه، حمیده کاربرد بلاغی تضاد و هم‌آیی آن با دیگر هنرسازه‌ها در غزلیات سعدی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 183-203]