دوفصل نامه

ا

 • احمدی، نرگس بازشناسی نقش و جایگاه غلامان سرایی در ساختار قدرت غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]

 • اخیانی، جمیله بازشناسی نقش و جایگاه غلامان سرایی در ساختار قدرت غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]

 • اکبری بیرق، حسن حملة غزها به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی [دوره 7، شماره 1، 1393]

ب

 • برهانی، چنور بررسی فابل‌های مولوی در غزلیّات شمس [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 19-44]

 • بهنامی، احمد دربارة درّی شوشتری و جُنگ چمن سرور [دوره 7، شماره 1، 1393]

ت

 • تاج بخش، اسماعیل منابع و سرچشمه‌های احادیث کلیله و دمنة بهرام شاهی [دوره 7، شماره 1، 1393]

ث

ج

 • جعفری، فرشته بررسی اندیشة عطّار در باب معرفت و تطبیق آن با آراء گنوسی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 133-150]

 • جعفری کمانگر، فاطمه سفر شب و رجعت مسیح، طلیعة داستان‌نویسی پسامدرن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393]

ح

 • حدّادی، سیّد محمود رنج نامة گوته، پژواک کلام حافظتحلیلی بر رنج نامة دیوان غربی- شرقی یوهان ولفگانگ فون گوته [دوره 7، شماره 1، 1393]

خ

 • خاتمی، احمد خوانشی کهن‏الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدر [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • خلیفه بناروانی، بهمن نکات تازه دربارۀ تصحیح جامع‌الحکمتین ناصرخسرو ( نقدِ تصحیح محمّد معین و هانری کربن از جامع‌الحکمتین بر اساس تک‌‌نسخة ایاصوفیه) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-92]

د

 • دزفولیان، کاظم بررسی نسخة خطّی ایاصوفیّه از کتاب ترجمة تفسیر طبری (از سورة مریم تا پایان) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 93-132]

 • دماوندی، مجتبی سفر شب و رجعت مسیح، طلیعة داستان‌نویسی پسامدرن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393]

ذ

 • ذوالفقاری، حسن متن‌شناسی کتاب شاهد صادق(معرّفی و نسخه شناسی شاهد صادق نوشتة میرزا محمّد صادق اصفهانی) [دوره 7، شماره 1، 1393]

ر

 • رجبی، عبدالله پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • رنجبر، ابراهیم واقعیّت و تخیّل، دو مولّفة هویّت‌سازی در سه شخصیّت رمان «جزیرة سرگردانی» و «ساربان سرگردان» [دوره 7، شماره 1، 1393]

س

 • سمیع زاده، رضا نکات تازه دربارۀ تصحیح جامع‌الحکمتین ناصرخسرو ( نقدِ تصحیح محمّد معین و هانری کربن از جامع‌الحکمتین بر اساس تک‌‌نسخة ایاصوفیه) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-92]

 • سهیل، کیان جایگاه زن در نظامی و چاسر: شیرین و کریسید [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 199-216]

ش

ط

ع

 • عقیلی، سیّد احمد کیفیّت سبک شعر فارسی در قرن دوازدهم هجری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-198]

غ

ق

م

 • محمّدی، فائقه منابع و سرچشمه‌های احادیث کلیله و دمنة بهرام شاهی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • محمّد سجّادی، سیّد علی بررسی اندیشة عطّار در باب معرفت و تطبیق آن با آراء گنوسی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 133-150]

 • مشایخی فرد، محسن بررسی نسخة خطّی ایاصوفیّه از کتاب ترجمة تفسیر طبری (از سورة مریم تا پایان) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 93-132]

ن

 • نیکوبخت، الهام متن‌شناسی کتاب شاهد صادق(معرّفی و نسخه شناسی شاهد صادق نوشتة میرزا محمّد صادق اصفهانی) [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • نیکوبخت، ناصر پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • نورائی‌نیا، زهره حملة غزها به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی [دوره 7، شماره 1، 1393]

ه

 • همت یار، نیلوفر جایگاه زن در نظامی و چاسر: شیرین و کریسید [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 199-216]