دوفصل نامه

ا

ب

پ

ج

  • جمعه، معصومه ناتورالیسم و فابل با نگاهی بر آثار صادق چوبک [دوره 6، شماره 2، 1392]

  • جهانگرد، فرانک عبدالله ابن‌مقفّع و افزودن اندیشه‌های مانوی به کلیله و دمنه [دوره 6، شماره 2، 1392]

ح

خ

د

  • دری، نجمه سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب [دوره 6، شماره 1، 1392]

ر

  • رادفر، ابوالقاسم درآمدی بر زبان و ادبیّات فارسی در شبه قارّة هند و پاکستان [دوره 6، شماره 2، 1392]

  • رسولی، حجّت زبان و ادبیّات فارسی از نگاه پژوهشگران عرب معاصر [دوره 6، شماره 1، 1392]

  • رویانی، وحید بازتاب اسطوره و کیش مانی بر مسیحیّت [دوره 6، شماره 2، 1392]

س

ع

  • عاملی رضایی، مریم بررسی و تحلیل سیر تاریخی سیمای خانواده در رمان فارسی از ابتدا تا دهۀ 50 [دوره 6، شماره 1، 1392]

ف

  • فضیلت، محمود سبک اصفهانی در ترازوی نقد تاریخی [دوره 6، شماره 1، 1392]

ق

ک

  • کوثری، الهام سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب [دوره 6، شماره 1، 1392]

م

ن