دوفصل نامه

ا

 • احمدی، سیروس تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 2، 1391]

پ

 • پیرانی، منصور «ادبیّات تطبیقی» در گذر از نحله‌های گوناگون و عناصر دخیل در پیدایش آن» (با رویکرد تاریخ ادبیّاتی) [دوره 5، شماره 2، 1391]

ج

 • جعفرپور، میلاد اهمّیّت داستانهای حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیّات فارسی [دوره 5، شماره 2، 1391]

خ

 • خاتمی، احمد تاریخ ادبیّات و دانش‌های دیگر [دوره 5، شماره 2، 1391]

د

ذ

س

 • سارلی، ناصرقلی دوره‌بندی در تاریخ ادبی (پیشینه، خاستگاه‌های فلسفی و کارکردها) [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • سنچولی، احمد کنایه در شعر نیما یوشیج [دوره 5، شماره 2، 1391]

ش

 • شیری، قهرمان تأثیرپذیری در سرزمین آفرینشگری و داستان های هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 2، 1391]

ط

ع

غ

ق

 • قائمی، فرزاد جایگاه سنّت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیّات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دورة اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1391]

م

 • محمّدیان، عبّاس اهمّیّت داستانهای حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیّات فارسی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • مظفریان، علیرضا ویژگی‌های بنیادی سبک‌های شعر فارسی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • معرفت، شهره اشعار قطران تبریزی در تذکرة لباب الألباب [دوره 5، شماره 2، 1391]

ن