دوفصل نامه

آ

 • آبادیان، راضیه کاربردهای مُشک در زندگی ایرانیان و تأثیر مستقیم آن در متون نظم فارسی [دوره 4، شماره 1، 1390]

ا

 • ایروانی، محمّدرضا بررسی علل و عوامل تاریخی - سیاسی ورود واژگان بیگانۀ نظامی به زبان فارسی در دورة قاجاریّه تا سال 1300 ه.ش [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • اکبری بیرق، حسن سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • امین، احمد شطح تمثیلی در سخن مولانا جلال الدّین بلخی (هوشیاریِ ورای مستی) [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • امن خانی، عیسی سعدی و گفتمان مدرن ایران [دوره 4، شماره 1، 1390]

پ

ت

 • تلاشان، مونا سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف [دوره 4، شماره 1، 1390]

ث

ج

 • جمالی، صدیقه کارکردهای لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزار و یک شب [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • جم زاده، سمیّه توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری [دوره 4، شماره 2، 1390]

چ

ح

خ

 • خجسته، فرامرز بررسی کهن الگوی آزمون در شاهنامه و هفت پیکر نظامی [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • خیرخواه، مونا سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف [دوره 4، شماره 1، 1390]

د

 • درّی، نجمه کارکردهای لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزار و یک شب [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • دزفولیان، کاظم تحلیل صحنۀ آغازین و بخش مقدّماتی منظومه های حماسی: بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه و گرشاسب نامه، بر پایۀ نظریّۀ پراپ [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • دهقانیان، جواد کارکردهای لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزار و یک شب [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • دودمان کوشکی، علی توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری [دوره 4، شماره 2، 1390]

ر

س

ش

 • شریفیان، مهدی رهیافتی به مفهومِ زندگی در اشعار نیما (بر اساس نظریّۀ دریافت) [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • شریفیان، مهدی تاریخ و جغرافیا در شعر پایداری افغانستان [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • شفق، اسماعیل چالشهای شعر کلاسیک با نهادهای حکومتی (تا قرن ششم) [دوره 4، شماره 2، 1390]

ص

 • صیادی، فاطمه بررسی کهن الگوی آزمون در شاهنامه و هفت پیکر نظامی [دوره 4، شماره 1، 1390]

ط

 • طایفی، شیرزاد شخصیّت‌های نمایشی در هفت پیکر نظامی [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • طالبی، معصومه تحلیل صحنۀ آغازین و بخش مقدّماتی منظومه های حماسی: بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه و گرشاسب نامه، بر پایۀ نظریّۀ پراپ [دوره 4، شماره 1، 1390]

ع

غ

ف

ک

م

ن

 • نعمتی، فرج‌الله مجمع البحرین معنی بررسی شیوۀ شاعری و مضامین شیعی حسن کاشی [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • نیکوبخت، ناصر بررسی علل و عوامل تاریخی - سیاسی ورود واژگان بیگانۀ نظامی به زبان فارسی در دورة قاجاریّه تا سال 1300 ه.ش [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • نوری، علی رضا رهیافتی به مفهومِ زندگی در اشعار نیما (بر اساس نظریّۀ دریافت) [دوره 4، شماره 1، 1390]

ه

 • همایون، فاطمه شطح تمثیلی در سخن مولانا جلال الدّین بلخی (هوشیاریِ ورای مستی) [دوره 4، شماره 2، 1390]