دوفصل نامه

ا

 • ابوالقاسمی، سیّده مریم بررسی تنوّع موضوعی و محتوایی در غزلیّات عطّار [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • ابوالقاسمی، سیّده مریم بررسی جلوه‌های اندیشه در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • اقبالی، ابراهیم بررسی عناصر ساختار غزلهای سیاسی- اجتماعی در اشعار هوشنگ ابتهاج و شفیعی‏کدکنی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • اکبری بیرق، حسن روایت واقعگرا در آثار داستانی ابراهیم گلستان [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • امن‌خانی، عیسی نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریّة‌ گفتمان فوکو [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • امن‌خانی، عیسی فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدّعی پیشوایی سبک هندی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • اولیایی‌نیا، هلن بررسی ساختار داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش اثر شیخ بهایی [دوره 2، شماره 4، 1388]

پ

 • پرهیزکاری، مریم جستاری در نسخه خطّی منتشر نشده « تحفـة المرشدین من حکایات صالحین » [دوره 2، شماره 4، 1388]

ت

 • تاج‌بخش، اسماعیل کلاغ در ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • تجبُّر، نیما واژة طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد؟ [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • تدین، مهدی جستاری در نسخه خطّی منتشر نشده « تحفـة المرشدین من حکایات صالحین » [دوره 2، شماره 4، 1388]

ث

ج

چ

 • چتین، عبدالباقی مفردات: قدیمی‏ترین دستور زبان فارسی در آناتولی (اثری با هدف آموزش صحیح زبان فارسی) [دوره 2، شماره 1، 1388]

ح

خ

 • خاتمی، احمد نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریّة‌ گفتمان فوکو [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • خاتمی، احمد محمّد خواری(1)؛ مقلّد یا نوآور [دوره 2، شماره 4، 1388]

د

 • دادجو، درّه مسیح (ع) و سیاوش [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • دزفولیان، کاظم روایت شناسی تاریخ بیهقیبررسی ساز و کار روایت «حکایت بوبکر حصیری» بر اساس نظریه ژنت [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • دماوندی، مجتبی فارسی نگاشته‌های آداب الفقراء [دوره 2، شماره 1، 1388]

ر

 • راثی، محسن تأثیر نوروز در تاریخ ادبیّات و زبان عربی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • راثی، محسن مضامین مشترک میان ابن فارض و حافظ [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • رسول زاده، حسین بررسی عناصر ساختار غزلهای سیاسی- اجتماعی در اشعار هوشنگ ابتهاج و شفیعی‏کدکنی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • رضوانیان، قدسیه سیر تحوّلی روایت در ادبیّات سفرنامه‌ای ایران [دوره 2، شماره 4، 1388]

س

ش

ص

ط

 • طباطبایی، سیّدمهدی بررسی زندگی کسایی مروزی براساس خوانشی جدید از قصیدة لامیّه [دوره 2، شماره 3، 1388]

ظ

 • ظهیری‌ناو، بیژن نگاهی به مؤلّفه‌های شعر دهة هفتاد در تاریخ ادبیات معاصر [دوره 2، شماره 3، 1388]

ع

غ

ف

ق

گ

 • گاژا، رامون بررسی اندیشه‌های خیّام دربارۀ زندگی و مرگ در سنّت شعری کلاسیک های جهان [دوره 2، شماره 2، 1388]

م

 • محسنی، مرتضی شیخ ابوالعبّاس قصّاب آملی [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • میرزانیا، منصور جایگاه یمن در ادب پارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • مقدم، علیرضا مفردات: قدیمی‏ترین دستور زبان فارسی در آناتولی (اثری با هدف آموزش صحیح زبان فارسی) [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • مولودی، فؤاد روایت شناسی تاریخ بیهقیبررسی ساز و کار روایت «حکایت بوبکر حصیری» بر اساس نظریه ژنت [دوره 2، شماره 2، 1388]

ن

 • نیکوبخت، ناصر بررسی اندیشه‌های خیّام دربارۀ زندگی و مرگ در سنّت شعری کلاسیک های جهان [دوره 2، شماره 2، 1388]