دوفصل نامه

آ

 • آبادیان، راضیه کاربردهای مُشک در زندگی ایرانیان و تأثیر مستقیم آن در متون نظم فارسی [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • آبادیان، راضیه اسپهبد، از ممدوحان منوچهری دامغانی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 199-214]

 • آذر، اسماعیل هزلیات سنایی در بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی در حدیقه الحقیقه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 5-30]

 • آذرنیا، قدرت آله هزلیات سنایی در بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی در حدیقه الحقیقه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 5-30]

 • آرزومند لیالکل، مصطفی بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • آزادیان، شهرام تحول معنی واژۀ حماسه تا سال 1313 (هزارۀ فردوسی) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 143-166]

 • آزرمی، یلدا زیست و کنش صوفیانه‌ی میراحمد کشّی در آینه‌ی نسخه‌ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 71-90]

ا

 • ابوالقاسمی، سیده مریم بررسی ومقایسه مقوله فتوت وجوانمردی درمتون نثرعرفانی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 5-26]

 • ابوالقاسمی، سیّده مریم بررسی تنوّع موضوعی و محتوایی در غزلیّات عطّار [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • ابوالقاسمی، سیّده مریم بررسی جلوه‌های اندیشه در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • ابوالقاسمی، سیّده مریم بررسی مضامین طنزآمیز در شعر قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • ابوالقاسمی، سیّده مریم بررسی شخصیّت فرهاد از واقعیّت تا افسانه [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • ابوالقاسمی، محسن تحلیل چند ویژگی دارمای بودایی در گفتگوی بودی‌سَتوَه و بودا برمبنای یک دستنوشتۀ سُغدی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

 • ابویسانی، حسین از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 5-26]

 • احمدی، سیروس تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • احمدی، شهرام خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنّت عرفانی با رویکردی ارسطویی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 5-24]

 • احمدی، شهرام تأملی در تصویر‌‌های دانش‌بنیاد شعر انوری (مطالعه‌ی موردی: بررسی سه دانش نجوم، موسیقی و طب در 51 قصیده‌ی انوری) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 5-34]

 • احمدی، مژگان بررسی تحلیلی انتقادی مقالات کلیله پژوهی (۱۳۰۰– ۱۳۹۴ ش) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 239-266]

 • احمدی، نرگس بازشناسی نقش و جایگاه غلامان سرایی در ساختار قدرت غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]

 • احمدی جعفری، منصوره ارتباط دوسویة حاکمیّت و اندیشه در دوران سامانی و غزنوی [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • احمدزاده، محمد امیر تأثیر ترکیب بندِ محتشم کاشانی بر گسترش ادبیات شیعی در جغرافیای آذربایجان و اران [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 5-32]

 • احمد سلطانی، منیره نگاهی به سیر قصّه های عامیانه در دورة صفویّه با محوریّت رموز حمزه [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • اخیانی، جمیله بازشناسی نقش و جایگاه غلامان سرایی در ساختار قدرت غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]

 • اخیانی، جمیله ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 171-196]

 • ارازی، نجم الدین ملمع و سیر تحول آن از آغاز تا پایان قرن دهم هجری [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 47-68]

 • ایرانی، نفیسه بررسی زندگانی "میرتذکره" در آیینۀ منشآت او [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • ارشی، صادق تأمّلی بر انواع تأثّرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از شاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • ایروانی، محمّدرضا بررسی علل و عوامل تاریخی - سیاسی ورود واژگان بیگانۀ نظامی به زبان فارسی در دورة قاجاریّه تا سال 1300 ه.ش [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • ایزدی، اورنگ بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]

 • اسکویی، نرگس تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در دستورالوزراء نوشتۀ غیاث‌الدین خواندمیر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 5-32]

 • اسلامی، محرم ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 171-196]

 • اسماعیل پور، ابوالقاسم بررسی آراء تاریخ یعقوبی در باب مانی و مانویّت [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • اسماعیل پور مطلق، ابوالقاسم رستاخیز مانوی در کفالایای قبطی و تطبیق آن با متون پارسی میانه و پارتی تورفانی، بر اساس تاریخ ادبیات مانوی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 137-154]

 • اسماعیل پور مطلق، گلشن تحلیل چند ویژگی دارمای بودایی در گفتگوی بودی‌سَتوَه و بودا برمبنای یک دستنوشتۀ سُغدی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 27-36]

 • اسماعیل‌پور مطلق، ابوالقاسم پیمان گیتی و جام گیتی‌نما: تحلیل نمادشناختی جام جم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-194]

 • اسماعیل زاده مبارکه، مرضیه تاملی بر لقب «حکیم» در شعر فارسی (با تکیه بر شاعران مداح و هجو سرا) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 219-244]

 • ایشانی، طاهره تحلیل و بررسی طنز موقعیّت در مجموعه داستان کوتاه «آبشوران» از درویشیان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]

 • اصغری طرقی، مژگان جنبه‏های حماسی و ویژگی‏های سبکی خاوران‏نامۀ ابن‏حسام خوسفی [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • اصنافی، امیررضا درنگی بر محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادبای ایرانی در طول سال‌های 1330 تا 1349 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 5-28]

 • افرازنده، منیژه سره گرایی در تاریخ ادب فارسی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • اقبالی، ابراهیم بررسی عناصر ساختار غزلهای سیاسی- اجتماعی در اشعار هوشنگ ابتهاج و شفیعی‏کدکنی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • اکبری بیرق، حسن روایت واقعگرا در آثار داستانی ابراهیم گلستان [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • اکبری بیرق، حسن سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • اکبری بیرق، حسن حملة غزها به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • اله دادی، طاهره تحلیل مقایسه‌ای طنزپردازی شاعران جامعه‌گرا (انوری، سعدی و عبید زاکانی) و شاعران صوفی (سنایی، عطار و مولوی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-85]

 • امامی، نصرالّه مشروطه سازان ادبی [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • امیدی، ایوب معرفی نسخۀ خطی دیوان ابراهیم آبادِ منصور اصفهانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-61]

 • امیری، آنیتا بررسی نقش کنش‌‌گفتاری‌ها در ارائه تصویری واقعی از زبان و فرهنگ روزمره در آثار آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-60]

 • امین، احمد شطح تمثیلی در سخن مولانا جلال الدّین بلخی (هوشیاریِ ورای مستی) [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • امینی، محمدرضا بررسی جنبه‌های ادبی کارنامه اردشیر بابکان در مقایسه با روایت نویافتة یونانی آن [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • امینیان، معصومه پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 131-160]

 • امینیان، معصومه ویژگی‌های لغوی فرهنگ بحرالجواهر [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 215-248]

 • امن خانی، عیسی سعدی و گفتمان مدرن ایران [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • امن خانی، عیسی بازتاب اسطوره و کیش مانی بر مسیحیّت [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • امن خانی، عیسی منطق‌الطّیر عطّار: چندصدایی یا هم‌صدایی (نگاهی به تقدیر تراژیک نظریّه‌های ادبی در ایران: مطالعۀ موردی منطق مکالمة باختین) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 37-56]

 • امن خانی، عیسی تصوّف در دورۀ استبدادِ منوّر رضاخانی (پژوهشی دربارۀ زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افول تصوف در دورۀ پهلوی اول) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 213-231]

 • امن‌خانی، عیسی نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریّة‌ گفتمان فوکو [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • امن‌خانی، عیسی فضولی بغدادی و خاقانی شروانی: دو مدّعی پیشوایی سبک هندی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • انداب جدید، رحیم هادی جستجو در احوال و ضرورت تصحیح انتقادی دیوان فطرت مشهدی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 135-157]

 • اولیایی‌نیا، هلن بررسی ساختار داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش اثر شیخ بهایی [دوره 2، شماره 4، 1388]

ب

 • باتوانی، علی محمّد رویکرد جدید نیما به طبیعت [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • باقری خلیلی، علی اکبر راز و رازداری در عرفان مولوی [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • بالو، فرزاد خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنّت عرفانی با رویکردی ارسطویی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 5-24]

 • بختیاری، مریم تأثیر عاطفۀ اندوه بر زبان شعر حزین لاهیجی (با تأکید بر ردیف در غزلیات) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 213-238]

 • بیدکی، هادی ضرورت تصحیح انتقادی لطایف‌نامۀ فخری هروی [نخستین ترجمۀ مجالس‌النفایس نوایی] [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 57-88]

 • بیدکی، هادی نخستین تذکرۀ شاعران هجوگو و آثار نویافتۀ مؤلف آن، مجلس‌آرای فخری هروی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 5-20]

 • برقعی، محمد جواد بازتاب وجوه فرهنگ ایرانی در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: مطالعه‌ی موردی مجموعه‌های پرفا، مینا و فارسی بیاموزیم . [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]

 • برهانی، چنور بررسی فصاحت مولانا در کلیّات شمس تبریزی [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • برهانی، چنور بررسی فابل‌های مولوی در غزلیّات شمس [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 19-44]

 • بزرگ بیدلی، سعید بررسی زندگانی "میرتذکره" در آیینۀ منشآت او [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه بر مبنای نامۀ رستم هرمزد در پایان شاهنامه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 49-70]

 • بشری، جواد سعدی و فخرالدین ابوبکر حوایجی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 179-198]

 • بصیری، محمد صادق احوال و آثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 5-26]

 • بنی هاشمی، بهمن معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 75-104]

 • بهرامی، فاطمه تحلیل مقابله‌ای ترتیب سازه‌های گروه اسمی و بند در زبان ‏های فارسی و فرانسه با هدف آموزش فارسی به فرانسوی ‏زبانان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 31-54]

 • بهرام پور عمران، احمدرضا تکمیل چند افتادگی و ضرورت اصلاح مجدد منافع حیوان [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 5-18]

 • بهنامی، احمد دربارة درّی شوشتری و جُنگ چمن سرور [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • بهنامی، احمد متن‌شناسی کتاب مناهج‌الطالبین فی معارف‌الصادقین و معرّفی نسخه‌های خطی آن [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 25-46]

 • بهنامی، احمد زندگی و آثار علی‌محمّد منشی و شیوۀ وی در تقلید گلستان سعدی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 33-51]

 • بهنامی، احمد ضرورت چاپ مجدّد دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح عبّاس ماهیار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 207-228]

 • بهنامی، احمد پژوهشی در یک فرهنگ عربی به فارسی: انیس المعاشرین [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 45-62]

پ

 • پارساپور، زهرا نقش ادبیات در تحولات گفتمان محیط زیستی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 249-268]

 • پارسا نسب، محمد تحلیل مقایسه‌ای طنزپردازی شاعران جامعه‌گرا (انوری، سعدی و عبید زاکانی) و شاعران صوفی (سنایی، عطار و مولوی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-85]

 • پاشایی، محمّدرضا زندگینامة اثیرالدّین اومانی [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • پاکرو، فاطمه سیر قدرت و آسیب های آن ازاسطوره تا حماسه در شاهنامه فردوسی [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • پیرانی، منصور «ادبیّات تطبیقی» در گذر از نحله‌های گوناگون و عناصر دخیل در پیدایش آن» (با رویکرد تاریخ ادبیّاتی) [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • پیرانی، منصور شاهنامه ، ضمیر ناخودآگاه قوم ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 19-49]

 • پیرانی، منصور بررسی مفهوم و منشأ «عقل» در اندیشه ناصرخسرو بر مبنای دیوان قصاید [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 27-48]

 • پرهیزکاری، مریم جستاری در نسخه خطّی منتشر نشده « تحفـة المرشدین من حکایات صالحین » [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • پیروز، غلامرضا راز و رازداری در عرفان مولوی [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • پیروز، غلامرضا «تاریخ گرایی» سهراب سپهری در«مرگ رنگ» [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • پورحمدالله، محمّد تأثیرپذیری نیما و شهریار از منظومة اهریمن اثر لرمانتوف [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • پوریزدان پناه کرمانی، آرزو جلوه های حضور مورّخ در دو متن تاریخی عصر صفوی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 85-112]

 • پورشبانان، علیرضا وجوه نمایشی تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • پورشبانان، علیرضا شخصیّت‌های نمایشی در هفت پیکر نظامی [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • پورمحمدی املشی، نصرالله تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 193-212]

 • پورنامداریان، تقی معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 75-104]

 • پورنوروز، مریم بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی کتاب پرفا 1 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-102]

ت

 • تاج بخش، اسماعیل منابع و سرچشمه‌های احادیث کلیله و دمنة بهرام شاهی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • تاج‌بخش، اسماعیل کلاغ در ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • تاج‌بخش، اسماعیل پژوهشی در واژه‌های ترکی مقالات شمس [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • تارویردی‌زاده، نسرین بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-46]

 • تجبُّر، نیما واژة طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد؟ [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • تدین، مهدی جستاری در نسخه خطّی منتشر نشده « تحفـة المرشدین من حکایات صالحین » [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • تسلی بخش، فهیمه پیدایش فعل «پنداشتن» در زبان فارسی و کارکردهای وجهی آن [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 103-126]

 • تسلیم جهرمی، فاطمه بازنمایی شخصیت مهرک نوشزاد در آیینۀ متون حماسی، تاریخی و فرهنگ عامه [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 167-192]

 • تقوی، علی اقتباس صورت و معنا در سروده‌های امیری فیروزکوهی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]

 • تلاشان، مونا سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • تیموری، پاکنوش بررسی مختصات سبکی منظومه فلکنازنامه تسکین شیرازی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 217-244]

 • توکلی، حمیدرضا «اندیشة دور و دراز» پیشگام روایت پیشگویانۀ علمی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 51-84]

 • توکلی دارستانی، حامد نقد و بررسیِ کتاب: «تاریخ بدن در ادبیات» نوشته‌ی سید مهدی زرقانی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 53-74]

ث

ج

 • جان محمّدی، علی تحلیل و بررسی طنز موقعیّت در مجموعه داستان کوتاه «آبشوران» از درویشیان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]

 • جبّاری، نجم‌الدّین تأمّلی بر کارنامة شعری قطران تبریزی [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • جبارپور، سمیه بررسیِ انتقادیِ تصحیحِ بحرالمعانی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 105-132]

 • جعفری، سمانه جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 213-225]

 • جعفری، علیرضا اقتصاد واژگون عشق: نگاهی به حضور استعاری پول و اقتصاد در غزلیّات شمس [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • جعفری، فرشته بررسی اندیشة عطّار در باب معرفت و تطبیق آن با آراء گنوسی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 133-150]

 • جعفریان، زهرا تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در دستورالوزراء نوشتۀ غیاث‌الدین خواندمیر [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 5-32]

 • جعفرپور، میلاد اهمّیّت داستانهای حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیّات فارسی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • جعفرپور، میلاد گونه‌ی نویافته‌ی دو هفت‌خانِ مستقل «هفت‌لشکر و هفت دربند» در دست‌نویس تحریر بزرگ مسیّب‌نامه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 55-78]

 • جعفری کمانگر، فاطمه سفر شب و رجعت مسیح، طلیعة داستان‌نویسی پسامدرن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • جلالی، مهسا اهمیت منابع عربی در تدوین تاریخ ادبیات عامۀ ایران بعد از اسلام (با تأکید بر امثال و حکم و حکایات موجود در آثار ابن‌مقفع) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 55-77]

 • جلالی پندری، یدالله جایگاه افتخارنامه در میان حماسه‌های دینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 95-119]

 • جمالی، صدیقه کارکردهای لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزار و یک شب [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • جم زاده، سمیّه توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • جمشیدی، محمدحسن بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه بر مبنای نامۀ رستم هرمزد در پایان شاهنامه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 49-70]

 • جمشیدیان، همایون نوآوری‌های ناصرخسرو در سنّت قصیده‌سرایی فارسی [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • جمعه، معصومه ناتورالیسم و فابل با نگاهی بر آثار صادق چوبک [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • جهانی، محمدتقی تحلیل «تصویر کانونی دنیا» در آثار ناصرخسرو [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 147-168]

 • جهانی، محمدتقی نقد و تحلیل مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

 • جهانی، محمّد تقی شاخصه‌های نثر دینی آثار فارسی مجلسی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • جهانشاهی افشار، علی محمّد خواری(1)؛ مقلّد یا نوآور [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • جهانگرد، فرانک عبدالله ابن‌مقفّع و افزودن اندیشه‌های مانوی به کلیله و دمنه [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • جوادی ارجمند، محمد جعفر بررسی صلح و مدارا در اندیشه مولوی وعطار و مقایسه آن با رویکرد صلح گرایی ملاصدرا [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 161-184]

 • جواهریان، محمدسامان مسئلۀ تاریخ سرایش اشعار نیما [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 191-211]

 • جوکار، منوچهر عشق متعالی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • جوکار، منوچهر آیا شاهنامه ملحمه است؟ [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • جوکار، نجف زیست و کنش صوفیانه‌ی میراحمد کشّی در آینه‌ی نسخه‌ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 71-90]

 • جوکار، نجف درآمدی بر شناخت زندگی و آثار حکیم عزّالدّین ابراهیم کیشی فیلسوف و پزشک نامدار قرن هفتم هجری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]

 • جوکار، نجف مزد چوپانی و جزیت مسلمانی؛ بررسی و تحلیل دیدار سعدی با اباقاخان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 79-104]

چ

 • چتین، عبدالباقی مفردات: قدیمی‏ترین دستور زبان فارسی در آناتولی (اثری با هدف آموزش صحیح زبان فارسی) [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • چنگیزی، احسان دستوری شدگی "هشتن" در متون ادب فارسی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 105-124]

 • چهرقانی، رضا ادوار شعر فارسی در افغانستان (از مشروطة اول تا سقوط سلطنت آل‌یحیی) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 5-38]

 • چهرقانی برچلویی، رضا تاریخ و جغرافیا در شعر پایداری افغانستان [دوره 4، شماره 1، 1390]

ح

خ

 • خاتمی، احمد نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریّة‌ گفتمان فوکو [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • خاتمی، احمد محمّد خواری(1)؛ مقلّد یا نوآور [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • خاتمی، احمد شاخصه‌های نثر دینی آثار فارسی مجلسی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • خاتمی، احمد غزّالی و تلفیق شریعت و طریقتبا تکیه بر کیمیای سعادت [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • خاتمی، احمد شباهت‌های سبکی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • خاتمی، احمد تاریخ ادبیّات و دانش‌های دیگر [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • خاتمی، احمد خوانشی کهن‏الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدر [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • خاتمی، احمد معرفی نسخۀ خطی دیوان ابراهیم آبادِ منصور اصفهانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-61]

 • خاتمی، احمد نقد و بررسی روایتی از فاطمیان مصر و اسماعیلیه براساس داستان بوستان خیال ( با اتکا به منابع تاریخی) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]

 • خاتمی، احمد تبیین روابط علّی مقولات مؤثر در نظریۀ سبک‌شناختی ملک‌الشعرای بهار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]

 • خالق زاده، محمد هادی بازشناسی احوال و آثار و نسخه شناسی اشعار شعاع شیرازی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 29-53]

 • خجسته، فرامرز پیدایش و تکوین رمان فارسی [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • خجسته، فرامرز تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد ژرف ساخت اسطورة الهة باروری و ایزد گیاهی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • خجسته، فرامرز بررسی کهن الگوی آزمون در شاهنامه و هفت پیکر نظامی [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • خجسته‌پور، سعیده مشخصه‌های زنانه‌نویسی در ادبیات داستانی با نگاهی به رمان «سگ و زمستان بلند» شهرنوش پارسی‌پور بر اساس سبک‌شناسی فمینیستی سارا میلز [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 47-72]

 • خدادادی، مهدی جایگاه افتخارنامه در میان حماسه‌های دینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 95-119]

 • خدام، خداداد تأثیر «پیشه» بر رشد و تحوّل شخصیت در نمایشنامه‌های دهۀ شصت اکبر رادی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 213-234]

 • خیراندیش، سیدمهدی سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • خیرخواه، مونا سیر تطوّر تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • خسروپور، سعید تطوّر مفهوم «فرهنگ» در فرهنگ‌های فارسی و نقد فرهنگ‌نویسان از یکدیگر تا بهار عجم [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 165-189]

 • خسروی شکیب، محمد نگاهی تازه به داستان کی کاووس بر اساس نظریّۀ ساخت شکنی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • خسروی شکیب، محمد ترجمه و نقش آن در فرآیند نوگرایی و اصلاح‌طلبی عصر قاجار(از آغاز تا مشروطه: 1325 - 1210 ق) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 39-61]

 • خلیفه بناروانی، بهمن ترجمة کامل یکی از رسائل اخوان‌الصّفا در جامع‌الحکمتین ناصرخسرو [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • خلیفه بناروانی، بهمن نکات تازه دربارۀ تصحیح جامع‌الحکمتین ناصرخسرو ( نقدِ تصحیح محمّد معین و هانری کربن از جامع‌الحکمتین بر اساس تک‌‌نسخة ایاصوفیه) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-92]

 • خلیلی، احمد نقد شعر طاهره صفّارزاده [دوره 6، شماره 1، 1392]

د

 • دادجو، درّه مسیح (ع) و سیاوش [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • دادرس، سیدمهدی بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]

 • دادور، نغمه جایگاه شاهنامه فردوسی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • داودی مقدّم، فریده گروتسک در حکایت‌های دیوانگان عطّار [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • درّی، نجمه کارکردهای لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزار و یک شب [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • دری، نجمه سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • دری، نجمه معرفی وتحلیل پیش داستان های جدید، برای داستان پادشاه جهود مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

 • دریایی، تورج بررسی زمینه‌های ورود روایات التقاطی ایرانی-سامی به تاریخ ملی ایرانیان [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 113-130]

 • دزفولیان، کاظم بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • دزفولیان، کاظم روایت شناسی تاریخ بیهقیبررسی ساز و کار روایت «حکایت بوبکر حصیری» بر اساس نظریه ژنت [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • دزفولیان، کاظم فرامز و هفت خان [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • دزفولیان، کاظم تحلیل صحنۀ آغازین و بخش مقدّماتی منظومه های حماسی: بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه و گرشاسب نامه، بر پایۀ نظریّۀ پراپ [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • دزفولیان، کاظم بررسی نسخة خطّی ایاصوفیّه از کتاب ترجمة تفسیر طبری (از سورة مریم تا پایان) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 93-132]

 • دزفولیان، کاظم متن‌شناسی کتاب مناهج‌الطالبین فی معارف‌الصادقین و معرّفی نسخه‌های خطی آن [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 25-46]

 • دزفولیان، کاظم بررسی برخی همپوشانی‌ها و اختلافات بین شاهنامه، گرشاسب نامه و کوش نامه در مورد جمشید،فریدون، مازندران و . . . [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 89-106]

 • دشتی، سید محمد جستجوی کهن ترین منابع تاریخی دو تلمیح ادب فارسی: «خم عیسی» و «رشتة مریم» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 91-104]

 • دلاویز، مسعود مشروطه سازان ادبی [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • دلریش، بشری تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 193-212]

 • دماوندی، مجتبی فارسی نگاشته‌های آداب الفقراء [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • دماوندی، مجتبی نگاهی به خواب فردوسی در شاهنامه [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • دماوندی، مجتبی سفر شب و رجعت مسیح، طلیعة داستان‌نویسی پسامدرن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • دماوندی، مجتبی بررسی برخی همپوشانی‌ها و اختلافات بین شاهنامه، گرشاسب نامه و کوش نامه در مورد جمشید،فریدون، مازندران و . . . [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 89-106]

 • دماوندی، مجتبی آسیب‌شناسی روایت ذهنی در دو داستان آل احمد (مورد مطالعاتی: بچۀ مردم و شوهر آمریکایی) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 63-90]

 • دهرامی، مهدی سیر و جایگاه قالب مثنوی در تذکره‌های فارسی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 5-26]

 • دهقانیان، جواد نگاهی تازه به داستان کی کاووس بر اساس نظریّۀ ساخت شکنی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • دهقانیان، جواد کارکردهای لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزار و یک شب [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • دودمان کوشکی، علی توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • دولتشاهی، امیرحسین نصیحت‌نامه‌ی امیرخسرو دهلوی در دیباچه‌ی مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 107-135]

ذ

 • ذاکری کیش، امید اهمیت منابع عربی در تدوین تاریخ ادبیات عامۀ ایران بعد از اسلام (با تأکید بر امثال و حکم و حکایات موجود در آثار ابن‌مقفع) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 55-77]

 • ذبیحی، رحمان جستجو در احوال و ضرورت تصحیح انتقادی دیوان فطرت مشهدی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 135-157]

 • ذبیحی، رحمان تحلیل «تصویر کانونی دنیا» در آثار ناصرخسرو [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 147-168]

 • ذبیحی، رحمان نقد و تحلیل مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

 • ذوالفقاری، حسن طبقه بندی منظومه های عاشقانة فارسی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • ذوالفقاری، حسن متن‌شناسی کتاب شاهد صادق(معرّفی و نسخه شناسی شاهد صادق نوشتة میرزا محمّد صادق اصفهانی) [دوره 7، شماره 1، 1393]

ر

 • راثی، محسن تأثیر نوروز در تاریخ ادبیّات و زبان عربی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • راثی، محسن مضامین مشترک میان ابن فارض و حافظ [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • رادفر، ابوالقاسم درآمدی بر زبان و ادبیّات فارسی در شبه قارّة هند و پاکستان [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • رادفر، سعید از فهم گزاره تا شناخت عصر (واکاوی ویژگی‌های دورۀ گذار در اواخر قرن نهم هجری) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 63-82]

 • رادفر، سعید سیر تاریخی معاصرنگاری در تذکره‌های فارسی و عوامل مؤثر در تحولات آن [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 121-146]

 • رادمرد، عبدالله تطوّر مفهوم «فرهنگ» در فرهنگ‌های فارسی و نقد فرهنگ‌نویسان از یکدیگر تا بهار عجم [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 165-189]

 • راغب، محمد شمس و طغرا، سازگاری در پیوند و پیکار کهنه و نو [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 147-170]

 • راغبیان، مرضیه آموزه‌های عرفانی عبدالخالق غجدوانی (بررسی نسخه‌شناسانه و تحلیل وصیت‌نامه‌ مؤسس طریقت خواجگان) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]

 • رجبی، عبدالله پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • رحیمی، حسینعلی پژوهشی در یک فرهنگ عربی به فارسی: انیس المعاشرین [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 45-62]

 • رحیمیان، آرام ابوالفیض فیضی و میزان تأثیر او بر نظریۀ «صلح کل» اکبرشاه گورکانی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 175-194]

 • رحمتیان، لیلا باز شناسی منبع 38رباعی منسوب به مولانا، در متون ادبی و تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 35-48]

 • رحیمی زنگنه، ابراهیم باز شناسی منبع 38رباعی منسوب به مولانا، در متون ادبی و تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 35-48]

 • رسولی، حجت ملمع و سیر تحول آن از آغاز تا پایان قرن دهم هجری [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 47-68]

 • رسولی، حجّت زبان و ادبیّات فارسی از نگاه پژوهشگران عرب معاصر [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • رسول زاده، حسین بررسی عناصر ساختار غزلهای سیاسی- اجتماعی در اشعار هوشنگ ابتهاج و شفیعی‏کدکنی [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • رضایی، مطهره خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنّت عرفانی با رویکردی ارسطویی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 5-24]

 • رضا پوریان، اصغر نقش سه وزیر( معین الدین پروانه، صلاح الدین ایوبی، شمس الدین اصفهانی ) درمنشآت سلاطین [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 195-218]

 • رضوانیان، قدسیه سیر تحوّلی روایت در ادبیّات سفرنامه‌ای ایران [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • رضوانیان، قدسیه وجوه نمایشی تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • رمضانی، مهدی تأمّلی در منظومه‌های «افسانه» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 105-129]

 • رمضانی، مهدی تأملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه‌المصدور» تألیف دکتر منصور ثروت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 137-153]

 • رنجبر، ابراهیم بررسی تعهّد مرامی در رمان «مدیر مدرسه» [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • رنجبر، ابراهیم رمان‌نویسی در دهة شصت [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • رنجبر، ابراهیم واقعیّت و تخیّل، دو مولّفة هویّت‌سازی در سه شخصیّت رمان «جزیرة سرگردانی» و «ساربان سرگردان» [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • رویانی، وحید پیشینة اساطیری فیروزه در ادبیّات فارسی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • رویانی، وحید بازتاب اسطوره و کیش مانی بر مسیحیّت [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • روحانی، رضا بررسی رویکرد جنسیتی بر مبنای مضمون خیانت و بی‌وفایی (در اشعار فروغ، سیمین بهبهانی، شهریار، رهی معیری) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 253-275]

 • روستایی، محسن منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 73-102]

 • روشنفکر، کبری تأمّلی در شعر تعلیمی [دوره 4، شماره 2، 1390]

ز

 • زرقانی، سید مهدی مکالمۀ سنت و تجدد در مقالاتی دربارۀ قاآنی شیرازی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 233-252]

 • زرین کمر، رضا تخمین تاریخ تولد فتحعلی خان صبا و سرودن شاهنشاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 5-18]

س

 • سارلی، ناصرقلی دوره‌بندی در تاریخ ادبی (پیشینه، خاستگاه‌های فلسفی و کارکردها) [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • سالمیان، غلامرضا معرّفی شمس رضی و اسودی، شخصیّت‌هایی ناشناس در کتاب دقایق‌الشّعر [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 47-62]

 • سام خانیانی، معصومه ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 171-196]

 • ستاری، رضا تخمین تاریخ تولد فتحعلی خان صبا و سرودن شاهنشاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 5-18]

 • ستّاری، رضا بررسی روند تطوّر شخصیّت کاووس از روزگار باستان تا شاهنامه [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • ستّاری، رضا نقد شعر طاهره صفّارزاده [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • ستایش، نسرین نقد دو تصحیح از گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 85-112]

 • سجادی، سیّد علی محمّد ترکیب موجِ گوهر و روند تاریخ آن [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • سجّادی، سیّد علی‌محمّد اجتماعیّات در ادبیّات [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • سجّادی، سیّد علی‌محمّد تاریخ تطوّر موازنه در ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • سجّادی، علی‌محمّد ارتباط دوسویة حاکمیّت و اندیشه در دوران سامانی و غزنوی [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • سیدقاسم، لیلا کاربرد بلاغی تضاد و هم‌آیی آن با دیگر هنرسازه‌ها در غزلیات سعدی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 183-203]

 • سرمدی، مجید طغرا، شاعری گمنام امّا توانا [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • سعیدی، سارا ابیاتی نویافته‌ از رشیدالدین وطواط [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 21-46]

 • سلطانی، منظر قرآن مترجَم 3997 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ گنجینه‌ای از فارسی ماوراءالنهری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-142]

 • سلطانی کوه بنانی، حسن توصیف طبیعت در دیوان منوچهری و صنوبری [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • سلیمی، علی رمزگانِ رنگ و چرخش معنایی آن در ادبیّات معاصر (با نگاهی تطبیقی به شعر امروز ایران و عراق) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 113-142]

 • سلمانی، مهدی معرفی دستنویس سلیم خان‌نامه و بررسی فواید تاریخی آن [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 167-186]

 • سمیع زاده، رضا نکات تازه دربارۀ تصحیح جامع‌الحکمتین ناصرخسرو ( نقدِ تصحیح محمّد معین و هانری کربن از جامع‌الحکمتین بر اساس تک‌‌نسخة ایاصوفیه) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 61-92]

 • سنچولی، احمد کنایه در شعر نیما یوشیج [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • سهیل، کیان جایگاه زن در نظامی و چاسر: شیرین و کریسید [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 199-216]

ش

 • شادآرام، علیرضا بررسی سیر زبان و ادبیات فارسی در بالکان از گذشته تا کنون [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 69-90]

 • شاکر، مینا اقناع مخاطب در حدیقه سنایی با احتجاج به آیات و احادیث [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 83-112]

 • شاکری، عبدالرسول خوانشی کهن‏الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدر [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • شاکری، عبدالرسول رویکردهای نوین در تاریخ ادبیات نگاری [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 195-215]

 • شاکری، فرهاد غزّالی و تلفیق شریعت و طریقتبا تکیه بر کیمیای سعادت [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • شاکری، فرهاد فرامز و هفت خان [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • شامیان ساروکلائی، اکبر حکایتهای لافونتن در شعر معاصر ایران [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • شاملو، اکبر بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • شیبانی اقدم، اشرف بررسی سبک‌شناختی ساخت و کارکرد فعل مجهول در نثر قرن ششم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 107-130]

 • شجری، رضا بررسی رویکرد جنسیتی بر مبنای مضمون خیانت و بی‌وفایی (در اشعار فروغ، سیمین بهبهانی، شهریار، رهی معیری) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 253-275]

 • شیری، قهرمان روان‌شناسی ابهام در شعر خاقانی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • شیری، قهرمان زمینه‌های شکایت از روزگار در ادبیّات عصر سلجوقی [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • شیری، قهرمان تأثیرپذیری در سرزمین آفرینشگری و داستان های هوشنگ گلشیری [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • شیری، قهرمان روایت های شفاهی در تذکرة الشّعرای دولتشاه سمرقندی و کارکردهای مثبت آن‌ها [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]

 • شریفی، آزاده دربارة درّی شوشتری و جُنگ چمن سرور [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • شریفیان، مهدی رهیافتی به مفهومِ زندگی در اشعار نیما (بر اساس نظریّۀ دریافت) [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • شریفیان، مهدی تاریخ و جغرافیا در شعر پایداری افغانستان [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • شریفی ولدانی، غلامحسین بررسی گروتسک و سیر و پیشینه آن در ایران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 27-54]

 • شعبانی، سروش پیوند ساختار قصیده با زمینه و زمانه جاهلی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 147-170]

 • شفیعیون، سعید سیری تحقیقی در احوال میر یحیی قزوینی و خاندان وی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]

 • شفق، اسماعیل چالشهای شعر کلاسیک با نهادهای حکومتی (تا قرن ششم) [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • شفیقی، احسان نگاهی به مؤلّفه‌های شعر دهة هفتاد در تاریخ ادبیات معاصر [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • شمشیرگرها، محبوبه بررسی سبک شناسانة حماسه های دینی در ادب پارسی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • شنکایی، عباس بررسی برخی همپوشانی‌ها و اختلافات بین شاهنامه، گرشاسب نامه و کوش نامه در مورد جمشید،فریدون، مازندران و . . . [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 89-106]

 • شهبازی، فاطمه عشق متعالی در شعر معاصر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • شهیدی، علی بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-46]

 • شهیدی، علی مطالعات زبان و ادبیات فارسی در دو نشریۀ بریتانیایی اواخر سدۀ هجدهم میلادی، جُنگ آسیایی و جُنگ جدید آسیایی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 19-40]

 • شوهانی، علیرضا سیری در رمان جنگ دهة 60 [دوره 3، شماره 2، 1389]

ص

 • صاحبی، سید محمّد طغرای مشهدی و رسائل او [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • صیادی، فاطمه بررسی کهن الگوی آزمون در شاهنامه و هفت پیکر نظامی [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • صادقی، دکتر اسماعیل منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 73-102]

 • صادقی محسن‌آباد، هاشم تأملی دربارۀ ترکیب «سرعلف» در مرزبان‌نامه [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 63-74]

 • صالحی، پریسا پیوند «تاریخ» با «ادبیّات» در متون تاریخی زبان و ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 49-77]

 • صالحی، پریسا نگاه بینامتنی به شیوه اندرز دادن در تاریخ بیهقی و مثنوی معنوی مولوی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-126]

 • صحرایی، قاسم ریشه‌یابی مضمون «زندان و چاه» در ادبیّات عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • صفیان بلداجی، یوسف بررسی هویت بهرام پنجم در شاهنامه و هفت پیکر با رویکردی تاریخی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 79-97]

 • صلاحی، عسگر مقایسۀ شخصیّت پردازی نمایشی در دو اثر ایرانی و ایتالیایی (مطالعۀ موردی: رمان های جن نامه و وسوسه) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 207-229]

ض

 • ضرونی، قدرت اله شواهد تاریخی و ادبی نویافته دربارۀ تبار اشکانیِ داستان ویس و رامین [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 101-130]

 • ضیغمی، محمدرضا پیمان گیتی و جام گیتی‌نما: تحلیل نمادشناختی جام جم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 171-194]

ط

 • طایفی، شیرزاد شخصیّت‌های نمایشی در هفت پیکر نظامی [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • طایفی، شیرزاد نقد «کهن‌الگوی عشق» در منظومة لیلی و مجنون نظامی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • طایفی، شیرزاد تأمّلی در منظومه‌های «افسانه» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 105-129]

 • طایفی، شیرزاد تحلیل محتوایی گفتمان در رمان های سپیده‌دم ایرانی و عشق و بانوی ناتمام [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 253-278]

 • طالبی، معصومه تحلیل صحنۀ آغازین و بخش مقدّماتی منظومه های حماسی: بانوگشسب نامه، برزونامه، بهمن نامه و گرشاسب نامه، بر پایۀ نظریّۀ پراپ [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • طاهری، فاطمه سادات خوانش واسوخت‌گرایانۀ غزلیات سنایی و مقایسۀ آنها با غزلیات طرز واسوخت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 101-125]

 • طاهری، قدرت الله سیر ادبیّات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهة هشتاد [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • طاهری، قدرت الله رابطۀ داستان دقوقی با تجارب زیستی مولانا [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 151-172]

 • طاهری، قدرت‌الله سفرنامه نویسی و بازتعریف هویّت ایرانی در تصادم فرهنگی با غرب [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • طیب، زهیر سایۀ خورشید (جریان‌شناسی تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظر بررسی روزگار و احوال و آثار مصلح‌الدین مصطفی سهروردی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 181-205]

 • طباطبایی، سیدمهدی ضرورت بازتصحیح دیوان کمال‌الدین اصفهانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 131-156]

 • طباطبایی، سیّدمهدی بررسی زندگی کسایی مروزی براساس خوانشی جدید از قصیدة لامیّه [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • طباطبایی، سیّدمهدی واکاوی و مقایسة ابهام در شعر خاقانی و بیدل [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • طباطبایی، سیّد مهدی ترکیب موجِ گوهر و روند تاریخ آن [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • طباطبایی، سیّد مهدی معرّفی سه نسخة خطّی غزلیّات بیدل و ویژگی‌ آنها [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • طباطبایی، منصور نویافته‌هایی از هشت شاعر کازرونی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 109-130]

 • طباطبائی، سید مهدی بررسی سبکِ شخصیِ کمال‌الدین اصفهانی و تأثیر آن بر سبک عراقی و هندی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 91-118]

 • طباطبائی، سید مهدی ضبطِ نادرست و بدخوانیِ ابیاتی از حدیقه‌الحقیقه در متن‌های مصحَّح (بر مبنای نسخه‌های خطیِ کهن) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 127-146]

 • طبسی، محبوبه نقد و بررسی روایتی از فاطمیان مصر و اسماعیلیه براساس داستان بوستان خیال ( با اتکا به منابع تاریخی) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]

 • طغیانی اسفرجانی، اسحاق بررسی گروتسک و سیر و پیشینه آن در ایران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 27-54]

ظ

 • ظهیری‌ناو، بیژن نگاهی به مؤلّفه‌های شعر دهة هفتاد در تاریخ ادبیات معاصر [دوره 2، شماره 3، 1388]

ع

 • عاملی رضایی، مریم تحول جایگاه زن در نثر پیش از مشروطه (از دورۀ فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه) [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • عاملی رضایی، مریم بررسی و تحلیل سیر تاریخی سیمای خانواده در رمان فارسی از ابتدا تا دهۀ 50 [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • عباسی، حبیب الله از ترجمه تا تألیف (مقایسة ساختاری محتوایی دو ترجمۀ کتاب عوارف‌المعارف) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 99-112]

 • عبدی، سید محمد بررسی زمینه‌های ورود روایات التقاطی ایرانی-سامی به تاریخ ملی ایرانیان [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 113-130]

 • عبدی، مهدی مقایسۀ شخصیّت پردازی نمایشی در دو اثر ایرانی و ایتالیایی (مطالعۀ موردی: رمان های جن نامه و وسوسه) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 207-229]

 • عرب یوسف آبادی، فائزه نگاهی تازه به‌ جایگاه زبان و ادبیات فارسی و عربی در دربار یعقوب لیث و جانشینان او [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 127-140]

 • عزّتی‌پرور، احمد تاریخ تطوّر موازنه در ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • عطایی کچویی، تهمینه اشعار قطران تبریزی در تذکرة لباب الألباب [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • عطرفی، علی‌اکبر سره گرایی در تاریخ ادب فارسی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • عقدایی، تورج ساختار حکومت، ویژگی‌ها و کارکردهایش در مرصاد العباد [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • عقدایی، تورج شیوة نقد در تذکرة الشّعرای دولتشاه سمرقندی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 157-184]

 • عقیلی، سیّد احمد کیفیّت سبک شعر فارسی در قرن دوازدهم هجری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-198]

 • علی‎، منا مددی نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریّة‌ گفتمان فوکو [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • علّامی، ذوالفقار واکنش برخی شاعران و ادیبان در برابر مغولان [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • علی مددی، منا سعدی و گفتمان مدرن ایران [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • علی مددی، منا منطق‌الطّیر عطّار: چندصدایی یا هم‌صدایی (نگاهی به تقدیر تراژیک نظریّه‌های ادبی در ایران: مطالعۀ موردی منطق مکالمة باختین) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 37-56]

 • علی مددی، منا سعدی: مردی از ایرانشهر (بررسی بازتاب اندیشۀ ایرانشهری در آثار سعدی) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 185-206]

 • علیه پور، شهلا بررسی جلوه‌های اندیشه در شعر قیصر امین‌پور [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • علیه‌پور، شهلا بررسی مضامین طنزآمیز در شعر قیصر امین‌پور [دوره 3، شماره 2، 1389]

غ

ف

 • فیاضی، مریم سادات بررسی تفصیل مسافرت کاپیتان اطراس به سمت قطب شمالی با رویکرد تاریخ‌گرایی نوین [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 131-152]

 • فخری طباطبایی، ناصر کاربردهای اسطوره‌ای رنگ در شعر اخوان ثالث [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 235-258]

 • فخیمی، نسرین بررسی ومقایسه مقوله فتوت وجوانمردی درمتون نثرعرفانی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 5-26]

 • فرجی قرقانی، آسیه کلاغ در ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • فرزاد، عبدالحسین نقد و بررسی روایتی از فاطمیان مصر و اسماعیلیه براساس داستان بوستان خیال ( با اتکا به منابع تاریخی) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]

 • فرهمندفر، مسعود رویکردهای نوین در تاریخ ادبیات نگاری [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 195-215]

 • فروتن، عبدالرسول نویافته‌هایی از هشت شاعر کازرونی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 109-130]

 • فروتن مهرادارانی، محمود بررسی رویکرد جنسیتی بر مبنای مضمون خیانت و بی‌وفایی (در اشعار فروغ، سیمین بهبهانی، شهریار، رهی معیری) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 253-275]

 • فیروزنیا، علی اصغر طغرا، شاعری گمنام امّا توانا [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • فضیلت، محمود سبک اصفهانی در ترازوی نقد تاریخی [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • فلاح، نسرین سیمای ابوریحان بیرونی در آثار بزرگان ادب فارسی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 113-131]

 • فلاحتی، صغرا از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 5-26]

ق

 • قائمی، فرزاد جایگاه سنّت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیّات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دورة اسلامی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • قائمی، محسن شیوه‌ای نوین در بررسی احوال شاه شجاع کرمانی (بررسی احوال یک صوفی با تکیه بر میزان بسامد اطلاعات و مقایسۀ نحوه گزارش هر منبع از یک گزارۀ واحد) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 181-204]

 • قائمی دیوکلایی، عادله «تاریخ گرایی» سهراب سپهری در«مرگ رنگ» [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • قبادی، حسینعلی پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • قربانی، احمد زمینه های فکری طریقت ذهبیه در آثار میر سید علی همدانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 141-165]

 • قربانپور، سمیه تأمّلی در منظومه‌های «افسانه» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 105-129]

 • قربان زاده، بهروز زبان و ادبیّات فارسی از نگاه پژوهشگران عرب معاصر [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • قوام، ابوالقاسم واژة طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد؟ [دوره 2، شماره 3، 1388]

ک

 • کایا، مروه سایۀ خورشید (جریان‌شناسی تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظر بررسی روزگار و احوال و آثار مصلح‌الدین مصطفی سهروردی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 181-205]

 • کیانی، رضا رمزگانِ رنگ و چرخش معنایی آن در ادبیّات معاصر (با نگاهی تطبیقی به شعر امروز ایران و عراق) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 113-142]

 • کراچی، روح‌انگیز نویسندة اصلی تأدیب النّسوان کیست؟ [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • کربلایی محمد.، پروین بررسی کرامات شیخ ابوسعید در اسرارالتوحید [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 133-155]

 • کریمی، دکتر پرستو منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 73-102]

 • کرمی پور، زینب تضمین و اقتباس در جامع‌التّواریخ رشیدالدّین فضل‌اللّه همدانی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 245-263]

 • کسائی، مریم تحلیل «تصویر کانونی دنیا» در آثار ناصرخسرو [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 147-168]

 • کسائی، مریم نقد و تحلیل مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 63-84]

 • کلکانی، صدیق‌اللّه دوره‌های سنایی‌پژوهی افغانستان و تأثیرات آن بر سنایی‌پژوهی ایران و عکس آن [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 27-44]

 • کمالی بانیانی، مهدی رضا سنجش ساختاری اشعار کلاسیک قبل و بعد از سال 1357 [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • کی منش، عباس مسعودبک، حلّاجی دیگر در تصوّف اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • کوپا، فاطمه پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 131-160]

 • کوثری، الهام سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • کوشش شبستری، رحیم بررسی مختصات سبکی منظومه فلکنازنامه تسکین شیرازی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 217-244]

 • کوشکی، پروین بررسی صلح و مدارا در اندیشه مولوی وعطار و مقایسه آن با رویکرد صلح گرایی ملاصدرا [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 161-184]

گ

 • گاژا، رامون بررسی اندیشه‌های خیّام دربارۀ زندگی و مرگ در سنّت شعری کلاسیک های جهان [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • گرجی، مصطفی تأمّلی بر انواع تأثّرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از شاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • گشتاسب، فرزانه میراث گمشده آذرکیوان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 157-179]

ل

 • لطیف پور، صبا سامانه‌های چندرسانه‌ای و دیجیتال در مطالعات اوستایی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 197-212]

م

 • میان دربندی، فرزانه درنگی بر محتوای کتاب‌های نامه‌ای ادبای ایرانی در طول سال‌های 1330 تا 1349 [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 5-28]

 • ماندگاری، علی رضا معرفی منظومۀ جذبۀ حیدری اثر احسن بنگالی و متن‌شناسی آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 133-156]

 • مبارک، وحید تضمین و اقتباس در جامع‌التّواریخ رشیدالدّین فضل‌اللّه همدانی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 245-263]

 • مجلی زاده، امین معرفی دستنویس سلیم خان‌نامه و بررسی فواید تاریخی آن [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 167-186]

 • مجلی زاده، امین معرفی و بررسی دست‌نوشتۀ «نوباوۀ روم» اثر سایلی قَرشی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 245-274]

 • محبتی، مهدی ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت نامۀ علائی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 171-196]

 • محرمی، رامین مقایسۀ شخصیّت پردازی نمایشی در دو اثر ایرانی و ایتالیایی (مطالعۀ موردی: رمان های جن نامه و وسوسه) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 207-229]

 • محرمی(نویسنده مسؤل) . دکتر بیژن ظهیری ناو، دکتر رامین اقناع مخاطب در حدیقه سنایی با احتجاج به آیات و احادیث [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 83-112]

 • محسنی، مرتضی شیخ ابوالعبّاس قصّاب آملی [دوره 2، شماره 4، 1388]

 • محمدی، سارا انواع و شیوه‌های کاربرد طنز در مقالات پرویز ناتل خانلری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 259-280]

 • محمدی، مینو روایت های شفاهی در تذکرة الشّعرای دولتشاه سمرقندی و کارکردهای مثبت آن‌ها [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]

 • محمّدی، فائقه منابع و سرچشمه‌های احادیث کلیله و دمنة بهرام شاهی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • محمّدیان، عبّاس اهمّیّت داستانهای حماسی- پهلوانی منثور در تاریخ ادبیّات فارسی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • محمدی بدر، نرگس بررسی و تحلیل سبک فکری و محتوایی سه آیین شاهنامۀ فردوسی با ایلیاد و ادیسۀ هومر [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 131-160]

 • محمدپور، خیرالنساء بررسی به‌گویی دشواژه‌ها در شاهنامه فردوسی: رویکردی معنی‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 41-64]

 • محمّدی دموچالی، مونا نگاهی به اندیشه های شعری «ژاله قائم مقامی» [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • محمّد سجّادی، سیّد علی بررسی اندیشة عطّار در باب معرفت و تطبیق آن با آراء گنوسی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 133-150]

 • محمدی فشارکی، محسن بررسی تحلیلی انتقادی مقالات کلیله پژوهی (۱۳۰۰– ۱۳۹۴ ش) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 239-266]

 • محمدی فشارکی، محسن تاملی بر لقب «حکیم» در شعر فارسی (با تکیه بر شاعران مداح و هجو سرا) [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 219-244]

 • محمدی فشارکی، محسن نقد دو تصحیح از گل و نوروز خواجوی کرمانی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 85-112]

 • محمدنژاد، یوسف تأثیر عاطفۀ اندوه بر زبان شعر حزین لاهیجی (با تأکید بر ردیف در غزلیات) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 213-238]

 • محمودی بختیاری، بهروز تأثیر «پیشه» بر رشد و تحوّل شخصیت در نمایشنامه‌های دهۀ شصت اکبر رادی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 213-234]

 • مدبری، محمود احوال و آثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 5-26]

 • مدرسی، فاطمه قاعده افزایی در غزلیات شمس [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • مدنی، امیرحسین ابوعلی فارمدی؛ عارفِ سخنور و حلقة مکمّل تصوّف عاشقانه و عالمانة خراسان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 169-192]

 • مرادی، ایوب تأمّلی بر انواع تأثّرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از شاهنامه [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • مرادی، گلاره مطالعات زبان و ادبیات فارسی در دو نشریۀ بریتانیایی اواخر سدۀ هجدهم میلادی، جُنگ آسیایی و جُنگ جدید آسیایی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 19-40]

 • میردار رضایی، مصطفی تأملی در تصویر‌‌های دانش‌بنیاد شعر انوری (مطالعه‌ی موردی: بررسی سه دانش نجوم، موسیقی و طب در 51 قصیده‌ی انوری) [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 5-34]

 • میرزایی، داود پژوهشی در معانی واژۀ «فرش» در اشعار عطّار، صائب و بیدل [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • میرزانیا، منصور جایگاه یمن در ادب پارسی [دوره 2، شماره 3، 1388]

 • مستعلی پارسا، غلامرضا بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]

 • مستعلی پارسا، غلام رضا تأملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه‌المصدور» تألیف دکتر منصور ثروت [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 137-153]

 • مسیحی پور، مرضیه قرآن مترجَم 3997 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ گنجینه‌ای از فارسی ماوراءالنهری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-142]

 • مسکنی، راضیه از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 5-26]

 • مشایخی فرد، محسن بررسی نسخة خطّی ایاصوفیّه از کتاب ترجمة تفسیر طبری (از سورة مریم تا پایان) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 93-132]

 • مشرف، مریم اندرزهای سیاسی سنایی در مثنوی حدیقه و سرچشمه های آن [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • مشرف، مریم معرفی نسخۀ خطی دیوان ابراهیم آبادِ منصور اصفهانی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-61]

 • مشرف، مریم خاندان سام در میان افسانه و واقعیت [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 153-164]

 • مشرّف، مریم تیپ‌شناسی قهرمان مرد در داستان‌های عاشقانۀ کهن فارسی (مطالعۀ موردی سه تیپ در شش داستان) [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 119-136]

 • مشرف الملک، مریم ابوالفیض فیضی و میزان تأثیر او بر نظریۀ «صلح کل» اکبرشاه گورکانی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 175-194]

 • مصطفوی کاشانی، حسین رستاخیز مانوی در کفالایای قبطی و تطبیق آن با متون پارسی میانه و پارتی تورفانی، بر اساس تاریخ ادبیات مانوی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 137-154]

 • مظفریان، علیرضا ویژگی‌های بنیادی سبک‌های شعر فارسی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • معرفت، شهره اشعار قطران تبریزی در تذکرة لباب الألباب [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • معصومی، محمد رضا معرفی و بررسی دست‌نوشتۀ «نوباوۀ روم» اثر سایلی قَرشی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 245-274]

 • معصومی، محمد رضا معرفی منظومۀ جذبۀ حیدری اثر احسن بنگالی و متن‌شناسی آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 133-156]

 • معصومی نیارق، یاسمن بازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیّات دورة تیموری (بر مبنای دیوان اشعار کمال خجندی، نعمت الله ولی، قاسم انوار، عبد الرحمن جامی، امیر پازواری و شمس مغربی) [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • مقدم، علیرضا مفردات: قدیمی‏ترین دستور زبان فارسی در آناتولی (اثری با هدف آموزش صحیح زبان فارسی) [دوره 2، شماره 1، 1388]

 • مقصودی، راحله بررسی برخی علل و زمینه‌های تغییر تخلص شاعران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 5-27]

 • ملایی پاشایی، سیف‌اله بررسی به‌گویی دشواژه‌ها در شاهنامه فردوسی: رویکردی معنی‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 41-64]

 • ملک‌پائین، مصطفی شباهت‌های سبکی شعر شاملو و نثر تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • ملک ثابت، مهدی جایگاه افتخارنامه در میان حماسه‌های دینی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 95-119]

 • منشی‌زاده، مجتبی بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-46]

 • منصوری، یدالله بررسی و معرّفی منابع تاریخ ادبیّات ایران پیش از اسلام [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • منصوری، یدالله پیشینة تاریخیِ پیشوندهای فعلی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 155-174]

 • منصوری، مجید چند نکتۀ تازه دربارۀ عبداللطیف طسوجی [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 161-183]

 • منصوری، مجید بررسی برخی علل و زمینه‌های تغییر تخلص شاعران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 5-27]

 • منصور طباطبائی، سید محمد سایۀ خورشید (جریان‌شناسی تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظر بررسی روزگار و احوال و آثار مصلح‌الدین مصطفی سهروردی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 181-205]

 • مهدی نیا، سیّد محسن نقد شعر طاهره صفّارزاده [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • مهری، سعید تصوّف در دورۀ استبدادِ منوّر رضاخانی (پژوهشی دربارۀ زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افول تصوف در دورۀ پهلوی اول) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 213-231]

 • مهری، فاطمه برتولد لاوفر و زبان فارسی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 267-286]

 • مهرافروز، ناهید بررسی آراء تاریخ یعقوبی در باب مانی و مانویّت [دوره 6، شماره 2، 1392]

 • مهرآوران، محمود مجمع البحرین معنی بررسی شیوۀ شاعری و مضامین شیعی حسن کاشی [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • موحدی، محمدرضا آموزه‌های عرفانی عبدالخالق غجدوانی (بررسی نسخه‌شناسانه و تحلیل وصیت‌نامه‌ مؤسس طریقت خواجگان) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]

 • مؤذنی، علی محمد سایۀ خورشید (جریان‌شناسی تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظر بررسی روزگار و احوال و آثار مصلح‌الدین مصطفی سهروردی) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 181-205]

 • مؤذنی، علی محمد بررسی صلح و مدارا در اندیشه مولوی وعطار و مقایسه آن با رویکرد صلح گرایی ملاصدرا [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 161-184]

 • موذنی، نغمه نقش سه وزیر( معین الدین پروانه، صلاح الدین ایوبی، شمس الدین اصفهانی ) درمنشآت سلاطین [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 195-218]

 • موسوی، دکتر سیدکاظم منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 73-102]

 • موسوی، سیّد جلال زمینه‌های ورود سعدی به آیین فتوّت [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • مولودی، فؤاد روایت شناسی تاریخ بیهقیبررسی ساز و کار روایت «حکایت بوبکر حصیری» بر اساس نظریه ژنت [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • مولودی، فواد آسیب‌شناسی روایت ذهنی در دو داستان آل احمد (مورد مطالعاتی: بچۀ مردم و شوهر آمریکایی) [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 63-90]

 • مومنی، زکیه تحلیل مقابله‌ای ترتیب سازه‌های گروه اسمی و بند در زبان ‏های فارسی و فرانسه با هدف آموزش فارسی به فرانسوی ‏زبانان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 31-54]

ن

 • نادری، فرشید شواهد تاریخی و ادبی نویافته دربارۀ تبار اشکانیِ داستان ویس و رامین [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 101-130]

 • ناصری پور، مرمر موسی و بنی اسرائیل به روایت تاریخ طبری [دوره 6، شماره 1، 1392]

 • ناصری راد، مصطفی تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 193-212]

 • ناظمیان، هومن از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن (مطالعه موردی؛ عَرار و خیام) [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 5-26]

 • نجاتی آتانی، مهدی تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 193-212]

 • نسا صابری، فاطمه معرفی وتحلیل پیش داستان های جدید، برای داستان پادشاه جهود مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

 • نصیری، محسن بحثی در باب شیوۀ قصّه‌پردازی در ترجمۀ تفسیر طبری [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 185-219]

 • نصیری سلوش، سیده زهره سبک شعر فرخی یزدی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 159-181]

 • نظری، جلیل معرفی منظومۀ جذبۀ حیدری اثر احسن بنگالی و متن‌شناسی آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 133-156]

 • نعمتی، یاسمن تحلیل طنزپردازی در سه حماسۀ مضحک منظوم از منظر ناسازگاری‌ها (با تکیه بر موش و گربه، مزعفر و بغرا، صوف و کمخا) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-100]

 • نعمتی، فرج‌الله مجمع البحرین معنی بررسی شیوۀ شاعری و مضامین شیعی حسن کاشی [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • نیکبخت میرکوهی، رحیم تأثیر ترکیب بندِ محتشم کاشانی بر گسترش ادبیات شیعی در جغرافیای آذربایجان و اران [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 5-32]

 • نیکدار اصل، محمّد حسین تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در گلستان سعدی [دوره 5، شماره 2، 1391]

 • نیکوبخت، الهام متن‌شناسی کتاب شاهد صادق(معرّفی و نسخه شناسی شاهد صادق نوشتة میرزا محمّد صادق اصفهانی) [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • نیکوبخت، ناصر بررسی اندیشه‌های خیّام دربارۀ زندگی و مرگ در سنّت شعری کلاسیک های جهان [دوره 2، شماره 2، 1388]

 • نیکوبخت، ناصر بررسی علل و عوامل تاریخی - سیاسی ورود واژگان بیگانۀ نظامی به زبان فارسی در دورة قاجاریّه تا سال 1300 ه.ش [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • نیکوبخت، ناصر پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلبانی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • نیکوبخت، ناصر بررسی و تحلیل روایتگری ایدئولوژیک در تاریخ نگاری شاهنامه بر مبنای نامۀ رستم هرمزد در پایان شاهنامه [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 49-70]

 • نیکوبخت، ناصر پیوند ساختار قصیده با زمینه و زمانه جاهلی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 147-170]

 • نیکوبخت، ناصر نسخه‌ای نویافته از نویسنده‌ای ناآشنا؛ کتاب حقیقت البیان فی شرافت الانسان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 125-146]

 • نگینی، حسام بازتاب وجوه فرهنگ ایرانی در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: مطالعه‌ی موردی مجموعه‌های پرفا، مینا و فارسی بیاموزیم . [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]

 • نوح پیشه، حمیده کاربرد بلاغی تضاد و هم‌آیی آن با دیگر هنرسازه‌ها در غزلیات سعدی [دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 183-203]

 • نوری، علی رضا رهیافتی به مفهومِ زندگی در اشعار نیما (بر اساس نظریّۀ دریافت) [دوره 4، شماره 1، 1390]

 • نوریان، سید مهدی نصیحت‌نامه‌ی امیرخسرو دهلوی در دیباچه‌ی مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 107-135]

 • نوریان، مهدی انواع و شیوه‌های کاربرد طنز در مقالات پرویز ناتل خانلری [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 259-280]

 • نورائی‌نیا، زهره حملة غزها به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی [دوره 7، شماره 1، 1393]

 • نوربخش، ابراهیم بررسی کارنامه ی هدایت پژوهی در ایران از 1330تا1381 [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]

 • نوری خوش رودباری، محمدعلی جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 213-225]

 • نوروزی، حامد منابع تاریخ ادبیات گویشی در ایران پس از اسلام [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 183-214]

 • نوروزپور، لیلا نوآوری‌های ناصرخسرو در سنّت قصیده‌سرایی فارسی [دوره 3، شماره 3، 1389]

 • نوشی کوچکسرایی، موسی تحلیل مقابله‌ای ترتیب سازه‌های گروه اسمی و بند در زبان ‏های فارسی و فرانسه با هدف آموزش فارسی به فرانسوی ‏زبانان [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 31-54]

 • نوفلی، فاطمه جستجوی کهن ترین منابع تاریخی دو تلمیح ادب فارسی: «خم عیسی» و «رشتة مریم» [دوره 10، شماره 1، 1396، صفحه 91-104]

 • نوین، حسین بازتاب اوضاع اقتصادی در ادبیّات دورة تیموری (بر مبنای دیوان اشعار کمال خجندی، نعمت الله ولی، قاسم انوار، عبد الرحمن جامی، امیر پازواری و شمس مغربی) [دوره 3، شماره 1، 1389]

و

 • ورهرام، لیلا دشواری‌های آموزش زبان‌های باستانی ایران ( اوستایی، فارسی باستان، سغدی) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 287-307]

 • ورهرام، لیلا منشأ نام اسفندیار [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 131-152]

 • وطن خواه، رضوان تبیین روابط علّی مقولات مؤثر در نظریۀ سبک‌شناختی ملک‌الشعرای بهار [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]

 • وفایی، عباسعلی بررسی اسناد و زمینه‌های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده‌های هجری [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]

ه

 • هاشمیان، لیلا شیوه‌ای نوین در بررسی احوال شاه شجاع کرمانی (بررسی احوال یک صوفی با تکیه بر میزان بسامد اطلاعات و مقایسۀ نحوه گزارش هر منبع از یک گزارۀ واحد) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 181-204]

 • همایون، فاطمه شطح تمثیلی در سخن مولانا جلال الدّین بلخی (هوشیاریِ ورای مستی) [دوره 4، شماره 2، 1390]

 • همت یار، نیلوفر جایگاه زن در نظامی و چاسر: شیرین و کریسید [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 199-216]

 • هوشنگی، مجید بررسی بینامتنی دلالت‌های بازآفرینی شاهنامۀ فردوسی در تاریخ‌نگاری جوینی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 79-99]

ی

 • یاحقی، محمد جعفر جایگاه شاهنامه فردوسی در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 111-134]

 • یاسینی، امید قاعده افزایی در غزلیات شمس [دوره 1، شماره 4، 1387]

 • یزدانی، حسین پژوهشی در واژگان خاصّ فرهنگ مصرّحةالأسماء [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 131-160]