دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر «پیشه» بر رشد و تحوّل شخصیت در نمایشنامه‌های دهۀ شصت اکبر رادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.52547/hlit.2022.227316.1131

بهروز محمودی بختیاری؛ خداداد خدام


سیر و جایگاه قالب مثنوی در تذکره‌های فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.52547/hlit.2022.228127.1149

مهدی دهرامی