دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نخستین تذکرۀ شاعران هجوگو و آثار نویافتۀ مؤلف آن، مجلس‌آرای فخری هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.29252/hlit.2022.226588.1115

هادی بیدکی


ابیاتی نویافته‌ از رشیدالدین وطواط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.29252/hlit.2022.226572.1114

سارا سعیدی


معرّفی شمس رضی و اسودی، شخصیّت‌هایی ناشناس در کتاب دقایق‌الشّعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.29252/hlit.2022.226974.1121

غلامرضا سالمیان


تأملی دربارۀ ترکیب «سرعلف» در مرزبان‌نامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.29252/hlit.2022.227219.1127

هاشم صادقی محسن‌آباد


معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.29252/hlit.2022.226808.1120

بهمن بنی هاشمی؛ تقی پورنامداریان


نقد و بررسیِ انتقادیِ تصحیحِ بحرالمعانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.29252/hlit.2022.227116.1124

سمیه جبارپور


تأثیر «پیشه» بر رشد و تحوّل شخصیت در نمایشنامه‌های دهۀ شصت اکبر رادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.29252/hlit.2022.227316.1131

بهروز محمودی بختیاری؛ خداداد خدام