دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر «پیشه» بر رشد و تحوّل شخصیت در نمایشنامه‌های دهۀ شصت اکبر رادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.52547/hlit.2022.227316.1131

بهروز محمودی بختیاری؛ خداداد خدام


سیر و جایگاه قالب مثنوی در تذکره‌های فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.52547/hlit.2022.228127.1149

مهدی دهرامی


دوره‌های سنایی‌پژوهی افغانستان و تأثیرات آن بر سنایی‌پژوهی ایران و عکس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.52547/hlit.2022.228067.1147

صدیق‌اللّه کلکانی


پژوهشی در یک فرهنگ عربی به فارسی: انیس المعاشرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.52547/hlit.2022.228416.1156

احمد بهنامی؛ حسینعلی رحیمی


نقد و تحلیل مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.52547/hlit.2022.228541.1159

مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی


جلوه های حضور مورّخ در دو متن تاریخی عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.52547/hlit.2023.228677.1162

آرزو پوریزدان پناه کرمانی


کاربردهای اسطوره‌ای رنگ در شعر اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.52547/hlit.2023.207383.0

ناصر فخری طباطبایی


قرآن مترجَم 3997 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ گنجینه‌ای از فارسی ماوراءالنهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.52547/hlit.2023.228263.1151

منظر سلطانی؛ مرضیه مسیحی پور


انواع و شیوه‌های کاربرد طنز در مقالات پرویز ناتل خانلری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.52547/hlit.2023.228438.1157

سارا محمدی؛ مهدی نوریان


تحول معنی واژۀ حماسه تا سال 1313 (هزارۀ فردوسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.52547/hlit.2023.229433.1180

فاطمه حمصیان کاشان؛ شهرام آزادیان


تجدد ادبی در مطبوعات اواخر عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.52547/hlit.2023.228535.1158

محمدرضا حاجی آقابابایی