کلیدواژه‌ها = نقد
بررسیِ انتقادیِ تصحیحِ بحرالمعانی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 105-132

10.52547/hlit.2022.227116.1124

سمیه جبارپور


نقد دو تصحیح از گل و نوروز خواجوی کرمانی

دوره 14، شماره 2، دی 1400، صفحه 85-112

10.52547/hlit.2022.220635.1017

نسرین ستایش؛ محسن محمدی فشارکی


شیوة نقد در تذکرة الشّعرای دولتشاه سمرقندی

دوره 8، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 157-184

تورج عقدایی


سره گرایی در تاریخ ادب فارسی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1389

علی‌اکبر عطرفی؛ منیژه افرازنده