کلیدواژه‌ها = حماسه
تحول معنی واژۀ حماسه تا سال 1313 (هزارۀ فردوسی)

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 143-166

10.48308/hlit.2023.103117

فاطمه حمصیان کاشان؛ شهرام آزادیان


فرامز و هفت خان

دوره 3، شماره 3، مهر 1389

کاظم دزفولیان؛ فرهاد شاکری


آیا شاهنامه ملحمه است؟

دوره 2، شماره 4، اسفند 1388

منوچهر جوکار


مسیح (ع) و سیاوش

دوره 2، شماره 2، تیر 1388

درّه دادجو