کلیدواژه‌ها = گفتمان
بررسی پادآرمانشهر خاورمیانه‌ای در دو رمان وقت تقصیر و فرانکشتاین در بغداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.48308/hlit.2024.234357.1285

زین العابدین اسعد؛ محمد راغب


سعدی و گفتمان مدرن ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1390

عیسی امن خانی؛ منا علی مددی