نویسنده = دکتر سیدکاظم موسوی
تعداد مقالات: 1
1. منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری)

دوره 13، شماره 01، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-102

محسن روستایی؛ دکتر سیدکاظم موسوی؛ دکتر اسماعیل صادقی؛ دکتر پرستو کریمی