نویسنده = محمد حسن حائری
تعداد مقالات: 4
1. سنجش ساختاری اشعار کلاسیک قبل و بعد از سال 1357

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1390

محمّد حسن حائری؛ مهدی رضا کمالی بانیانی


2. سبک هندی و ناگفته های آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388

محمد حسن حائری


3. مسیح (ع) و سیاوش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388

درّه دادجو


4. طغرای مشهدی و رسائل او

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1388

محمدحسن حائری؛ سید محمّد صاحبی