عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1389 وجوه نمايشي تاريخ بيهقي چکیده   PDF
قدسيه رضوانيان, عليرضا پورشبانان
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 ویژگی‌های بنیادی سبك‌های شعر فارسی چکیده   PDF
علیرضا مظفریان
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 پيشينة اساطيري فيروزه در ادبيّات فارسي چکیده   PDF
وحيد روياني
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 پژوهشي در واژه‌هاي تركي مقالات شمس چکیده   PDF
اسماعيل تاج‌بخش
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 پژوهشی در معانی واژۀ «فرش» در اشعار عطّار، صائب و بیدل چکیده   PDF
داود میرزایی
 
دوره 1, شماره 1: زمستان 1387 پیدایش و تکوین رمان فارسی چکیده   PDF
فرامرز خجسته
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1393 پیدایش و رواج ادبیّات فارسی در آلباني چکیده   PDF
عبدالله رجبی, حسینعلی قبادی, غلامحسین غلامحسین زاده, ناصر نیکوبخت
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1390 چالشهای شعر کلاسیک با نهادهای حکومتی (تا قرن ششم) چکیده   PDF
اسماعیل شفق
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1390 کارکردهای لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزار و یک شب چکیده   PDF
جواد دهقانیان, نجمه درّی, صدیقه جمالی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 کنایه در شعر نیما یوشیج چکیده   PDF
احمد سنچولی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 کیفیّت سبک شعر فارسی در قرن دوازدهم هجری چکیده   PDF
سیّد احمد عقیلی
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 گروتسک در حکایت‌های دیوانگان عطّار چکیده   PDF
فریده داودی مقدّم
 
151 - 162 (162) << < 2 3 4 5 6 7