اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دادجو, درّه, دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز (Iran, Islamic Republic of)
دادور, نغمه, دانشگاه فردوسی مشهد
داودی مقدّم, فریده, استادیار دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
دري, نجمه, استادیارادبیات دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
درّی, نجمه, دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
دزفوليان, كاظم, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
دزفوليان, كاظم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دزفولیان, کاظم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دلاويز, مسعود, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
دماوندي, مجتبي, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
دماوندی, مجتبی, دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دهقانيان, جواد, دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
دهقانیان, جواد, دانشگاه هرمزگان (Iran, Islamic Republic of)
دودمان کوشکی, علی, استاد یار گروه زبان و ادبيّات عرب، دانشگاه رازي كرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)

1 - 14 (14)