اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دادجو, درّه, دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز (.ایران )
دادور, نغمه, دانشگاه فردوسی مشهد
داودی مقدّم, فریده, استادیار دانشگاه شاهد (.ایران )
دري, نجمه, استادیارادبیات دانشگاه هرمزگان (.ایران )
درّی, نجمه, دانشگاه هرمزگان (.ایران )
دزفوليان, كاظم, دانشگاه شهيد بهشتي (.ایران )
دزفوليان, كاظم, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
دزفولیان, کاظم, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
دلاويز, مسعود, دانشگاه شهید چمران اهواز (.ایران )
دماوندي, مجتبي, دانشگاه سمنان (.ایران )
دماوندی, مجتبی, دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
دهقانيان, جواد, دانشگاه هرمزگان (.ایران )
دهقانیان, جواد, دانشگاه هرمزگان (.ایران )
دودمان کوشکی, علی, استاد یار گروه زبان و ادبيّات عرب، دانشگاه رازي كرمانشاه (.ایران )

1 - 14 (14)