جزئیات نویسندگان

احمدي جعفري, منصوره, دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, Iran, Islamic Republic of