دوره و شماره: دوره 13، شماره 01 - شماره پیاپی 83، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-212 
3. جستاری در شناخت مؤلف راستین مرزبان نامه تبری

محمدعلی نوری خوش رودباری؛ سمانه جعفری


5. منشآت‌نویسان صاحب سبک در ادبیات دیوانی ایران (بازگشت ادبی تا عصر ناصری)

محسن روستایی؛ دکتر سیدکاظم موسوی؛ دکتر اسماعیل صادقی؛ دکتر پرستو کریمی


6. تعامل امیر سیف الدوله حمدانی با شعرا و پیامدهای فکری و فرهنگی آن

مهدی نجاتی آتانی؛ مصطفی ناصری راد؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ بشری دلریش


9. بررسی تفاوت اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی

نسرین تارویردی‌زاده؛ مجتبی منشی‌زاده؛ علی شهیدی