palette
گروتسک، سیر و پیشینه آن در ایران

چکیده
وتسک گونه­ایست ادبی – هنری و آمیخته به عناصر متضاد که سبب برانگیختن احساسات دوگانه و مغشوش در مخاطب می­شود و با آمیزش جنبه­های ترس­آور و خنده­دار به بیان ناهمگونی­ها و ناموزونی­های زندگی واقعی و دنیای خارج از ذدهن می­پردازد. پژوهش­ در این مقوله در غرب پیشینۀ طولانی دارد و نظریه­پردازان بسیاری دربارۀ آن سخن گفته­اند، اما در ایران کم­رنگ است. نویسندگان در این پژوهش پس از تعریف گروتسک، با روش تحلیلی- کتابخانه­ای و با استناد به یافته­ها به بررسی جایگاه آن در هنر و ادبیات ایران پرداخته­ و به این نتیجه رسیده­اند که پیشینۀ این گونه در ایران نسبت به غرب قدمت طولانی­تری دارد و آثار هنری و ادبی فراوانی با ویژگی­های گروتسک در ایران وجود دارد، اما با این نام شناخته نشده نیست.
واژگان کلیدی
گروتسک، ایران، هنر، معماری، ادبیات

منابع و مآخذ مقاله

-

-Harold, Bloom (2004), the grotesque, edited and with an introduction by Harold Bloom, volume editor, Blake Hobby, p. p. 1- 237


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.