اشعار قطران تبريزي در تذكرة لباب الألباب

تهمينه عطايي كچويي, شهره معرفت

چکیده


تذكره‌نويسي، شكل نخستين تاريخ ادبيّات نگاري فارسي است و تذكره‌ها به هر صورتي كه باشند، براي رسيدن به گوشه‌هايي از تاريخ ادبيّات مفيدند و مبناي كار محقّقان امروزند. از جمله تذكره‌هاي فارسي، لباب‌الألباب، نوشتة سديد‌الدّين محمّد عوفي است كه نخستين تذكرة فارسي است و در حدود سال 618 ه.ق تأليف شده است. مؤلّف در جلد دوم اين تذكره از 169 شاعر سخن گفته و منتخبي از اشعار آنان را آورده است. از جمع اين شاعران، قطران تبریزی شاعر معروف قرن پنجم هجری است كه عوفي، در ذيل "فصل سيم در ذكر شعراي عراق و نواحي آن" از او ياد كرده است. اشعار قطران در اين تذكره، 74 بيت و شامل يك تركيب‌بند و يك قصيده است. براي تصحيح ديوان قطران كه تا امروز دست‌نوشتة كهني از آن شناخته نشده است، مطالعه و بررسی اشعار وي در تذکره‌ها، بخصوص در لباب‌الألباب، از كارهاي ضروري و اوّليّه است. نگارندگان با مقابلة نسخه‌هاي موجود از ديوان او به تفاوت‌هايي رسيده‌اند كه نمونه‌هايي از آن در اینجا تقديم مي‌شود.

واژگان کلیدی


لباب الألباب، قطران تبريزي، تصحيح، متون

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.