بررسي جنبه‌هاي ادبي كارنامه اردشير بابكان در مقايسه با روايت نويافتة يوناني آن

محمدرضا اميني

چکیده


به‌تازگی، روایت تازه‌ای به زبان یونانی از کارنامه اردشیر بابکان، که آن را کهن‌ترین حماسة تاریخی منثور فارسی دانسته‌اند، یافته شده است. در واقع این روایت نویافته را می‌توان خلاصه‌ای از متن پهلوی کارنامه به شمار آورد که با سبکی کاملاً متفاوت نوشته شده است. اختلاف سبک بیان این دو اثر چنان بارز است که مقایسه اساسی‌ترین ویژگیهای ادبی آن دو متن را ناگزیر می‌کند و این مقایسه به روشنی نقش و حضور پر اقتدار نویسندة متن پهلوی را در آرایش و تدوین آگاهانه و هدفمند داستان نشان می‌دهد. مقالة حاضر برآن است تا ضمن در اختیار گذاشتن متن روایت نویافته یونانی و مقایسه آن با متن پهلوی، بکوشد تا کارنامه اردشیر بابکان را همچون متنی ادبی بازخوانی کند و ویژگیهای كلّي آن را متمایز و پررنگ‌تر سازد.

واژگان کلیدی


حماسه‌های تاریخی ساسانی، تاریخ در ادبیّات، فردوسی، موسی خورنی، اشکانیان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.