palette
اجتماعيّات در ادبيّات
سيّد علي‌محمّد سجّادي

چکیده
قرن هفتم هجري زماني كاملاً استثنايي در تمام مظاهر زندگي ايران و ايراني است. حملة ويرانگر مغول و آثار شوم آن، پرده از بي‌تدبيري دستگاه سلطنت برداشت و مردم بي‌پناه را در برابر مصيبت‌بارترين حادثة جهاني به عكس‌العمل‌هاي متفاوت واداشت. اين كنش و واكنش با خود پديده‌هاي شگرف اجتماعي به همراه آورد كه بخشي از آن را در لابه‌لاي متون ادبي و تاريخي آن روزگار مي‌توان ديد. موضوع اصلي اين پژوهش، بازجست و تحليل و تأثير آن پديده‌ها در مظاهر زندگي ايرانيان است، چه بازشناخت هویّت ایرانی و تبیین و تشریح مؤلّفه‌های آن موجب می‌گردد که نسل جدید، گذشتة خویش را در آیینة زمان به روشنی بنگرد و از آن درس گیرد. مطالبی که با شش عنوان کلّی در این پژوهش بررسی شده است، بخشی از پدیده‌هایی اجتماعی ‌است که باید بدان پرداخت و جوانب آن را بازشناخت.
واژگان کلیدی
اجتماعیّات، ادبیّات، تاریخ، قرن هفتم، مغول

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.