اندرزهای سیاسی سنایی در مثنوی حدیقه و سرچشمه های آن

مریم مشرف

چکیده


حدیقۀسنایی گرایشهای مختلف ادبیات اخلاقی و تعلیمی ما را در خود جلوه گرساخته است. در این مثنوی در کنار تربیت باطنی که هدف اصلی است و در نقل آداب صوفیه جلوه گر می شود، ،شاهد نوع خاصی از ادب سیاسی هستیم که سرچشمه ای غیر از آداب صوفیه دارد و آن اندرزهای سیاسی است که ریشه در ادبیات پیش از اسلام دارد.اندرزهای سیاسی یک جریان تعلیمی را در مثنویهای فارسی پدید می آورد. این جریان در شاهنامه و گرشاسبنامه وبعضی آثار منثور چون نصیحة الملوک غزالی شکل گرفت و در حدیقۀسنایی ادامه یافت. اندرزهای سیاسی در مثنویهای فارسی بر محور عدل و تشویق فرمانروا به عدالت استوار است.

واژگان کلیدی


سنایی غزنوی، حدیقة الحقیقۀ، اندرزهای سیاسی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.