بافت درونی كنايات

منصور ثروت

چکیده


تاكنون كنايه را دانشمندان بلاغت بيشتر از زاوية ساختار صوري نگريسته‌اند و نسبت به بافت دروني آن نينديشيده‌اند. حال آنكه بررسي از اين ديدگاه مي‌تواند نه تنها بافت دروني آن را آشكار سازد، بلكه عوامل و مؤلّفه‌هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اعتقادي نقش‌آفرين در اين بافت را نيز روشن كند.اهميّت چنين نگاهي تازه به مبحث كنايه از آن‌جاست كه با چنين ژرفكاوي مي‌توان زبان را نه به عنوان عنصري جامد در مكالمه، بلكه به مثابة ابزاري زنده و پويا تلقّي كرد كه همگام با دگرگونيهاي بنيادي در ژرف ساخت اقتصادي ـ اجتماعي، خود را متحوّل مي‌كند تا پاسخگوي نيازهاي جديد، حسهاي نو و انديشه‌هاي نوين گردد.

واژگان کلیدی


كنايه، بافت دروني، فرهنگ، اجتماع، سياست، مذهب

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.