هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

  1. مجتبی منشی زاده, دانشگاه شهید بهشتی,
  2. ناصر نیکوبخت, دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of
  3. احمد خاتمی, Iran, Islamic Republic of

سردبیر

  1. احمد خاتمی, Iran, Islamic Republic of

مدیر داخلی

  1. منصور پیرانی, عضو هئت علمی