تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبیات فارسي

تماس اصلی

نشریه تاریخ ادبیات
سردبیر
دانشگاه شهید بهشتی
تهران اوین دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات فارسی
تلفن ثابت: 29902489
فاکس: 22431706
ایمیل: literature@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir