نویسنده = نسرین تارویردی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعداد در متون پیشگویانۀ زبان پهلوی

دوره 13، شماره 01، بهار و تابستان 1399

نسرین تارویردی‌زاده؛ مجتبی منشی‌زاده؛ علی شهیدی